Współczesne strategie przywództwa

Studia podyplomowe

WSPÓŁCZESNE STATEGIE PRZYWÓDZTWA

STUDIA PODYPLOMOWE WH AGH 

 

Kierownik studiów: dr hab. Izabela Trzcińska, prof. nadzw.

 

Celem studiów podyplomowych jest zaprezentowanie nowych trendów w koncepcjach przywództwa, które stają się odpowiedzią na zachodzące dynamicznie przemiany kulturowe, cywilizacyjne i społeczne, wynikające z jednej strony z narastającego poczucia niepewności, a z drugiej – z gwałtownego rozwoju nowych technologii i sieci. Nasz program jest odpowiedzią na wynikające z tej transformacji potrzeby wypracowania umiejętności i narzędzi adekwatnych dla nowej sytuacji. Obecnie coraz szerzej praktykowane są metody kształcenia liderów nowoczesnych organizacji, w których współpraca, wzajemny szacunek, pasja i indywidualne aspiracje mają zastępować stare autokratyczne zasady zarządzania. Najlepszym przykładem tych przemian stały się świadome organizacje zarządzane zgodnie z zasadami demokracji partnerskiej, jednakże dla nas wątek ten stanowi jedynie punkt wyjścia.

Trzeba sobie bowiem zadać pytanie, jaki typ lidera najlepiej sprawdzi się w świecie VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) i w rzeczywistości chaosu, w którą coraz częściej przekształca się tak zwana „płynna nowoczesność”, a także jakie cechy, umiejętności i kompetencje powinien posiadać lider działający w przestrzeni wirtualnej. Zadaniem naszych studiów jest wskazanie, w jaki sposób można kształtować cechy przywódcze i rozwijać osobowość lidera w rzeczywistości szeroko rozumianej, kulturowej zmiany, w której szuka się na nowo bezpiecznych dróg, mających często charakter alternatywny w stosunku do utrwalonych schematów postępowania. Dlatego też w programie koncentrujemy się przede wszystkim na przedstawieniu metod, które w tej bezprecedensowej sytuacji pozwalają budować skutecznie działające zespoły i wprowadzać niezbędne dla osiągania założonych celów innowacje. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane coachingowe narzędzia postępowania skoncentrowanego na rozwiązaniach, metody bazujące na teorii gier, różne podejścia do innowacji, wreszcie potencjał narzędzi cyfrowych.

Nasi wykładowcy to liderzy, a zarazem eksperci z dużym doświadczeniem – naukowym i biznesowym, którzy od lat prowadzą z powodzeniem swoją działalność, także w środowisku międzykulturowym oraz w cyberprzestrzeni. Dlatego też proponujemy program, w którym w perspektywie futurologicznej podzielą się oni własnymi doświadczeniami i narzędziami, przedstawią też dotychczasowe ustalenia w dziedzinie przywództwa.

Do studiów chcemy zachęcić specjalistów pracujących w branży IT, którzy ciągle stykają się z wyzwaniami współczesności. Nasz program skierowany jest również do freelancerów działających w sieci, którzy swoją pozycję zawodową budują w sposób indywidualny oraz do twórców startup-ów. Zapraszamy także menedżerów, kierowników, coachów, trenerów biznesowych oraz osoby, które dopiero zaczynają budować własny wizerunek lidera, interesują się i szukają wiedzy na temat funkcjonowania współczesnych organizacji i nowych uwarunkowań tej działalności.

Studia podyplomowe „Współczesne strategie przywództwa” trwają dwa semestry i obejmują 12 spotkań (łącznie 194 godziny). W większości opierają się na zajęciach warsztatowych i konwersatoryjnych, prowadzonych w małych grupach (do 25 osób), które zapewnią komfort nauki oraz umożliwią indywidualne wsparcie w procesie kształtowania i realizowania nowej wizji przywództwa.

Studia będą odbywały się w języku polskim. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie przedmiotów oraz przygotowanie i prezentacja projektu innowacyjnego przygotowanie i prezentacja projektu z zakresu współczesnych strategii przywództwa.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Koncepcja studiów „Współczesne strategie przywództwa” uruchamianych na Wydziale Humanistycznym AGH, odwołuje się do dwóch kontekstów, które wyróżniają naszą propozycję od szeregu innych. Pierwszym jest rzeczywistość chaosu, konkurencji i zagrożenia, drugą – niezwykle szybki rozwój technologii, który zmienia wymiary międzyludzkiej komunikacji, otwiera nowe, bezprecedensowe możliwości, a jednocześnie niebezpieczeństwa. W tej sytuacji wprowadzamy narzędzia wspierające podejmowanie działań w świecie VUCA i w odniesieniu do rzeczywistości wirtualnej, a także rozwijających się projektów AI. Absolwent naszych studiów zapozna się z charakterem tych zmian, a także z narzędziami, które będzie mógł stosować w konkretnych sytuacjach planowania, projektowania, wprowadzania innowacji. Pozwoli to na konstruowanie wizji własnej pracy zawodowej w sytuacji kulturowej zmiany i skuteczne wprowadzanie jej w rzeczywistość.

Absolwent zdobędzie umiejętność organizowania zespołu w trudnych i wymagających warunkach, podejmowania decyzji w świecie VUCA w sytuacji chaosu, stresu, rywalizacji i przy świadomości ograniczeń. Dowie się, w jaki sposób może minimalizować ich skutki. Nabędzie umiejętności coachingowe podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Zdobędzie umiejętność oceny osób pracujących w grupie oraz wskazania mocnych i słabych stron zarówno samej grupy, jak i jej poszczególnych członków. Pozna zasady przyciągania, utrzymania i rozwoju potencjału systemu organizacji. Poszerzy wiedzę na temat zmieniających się trendów ekonomicznych i związanych z nimi możliwości i potrzeb w podejściu coachingowym i przywódczym (Teoria U).

Będzie mógł zbudować prosty proces innowacyjny. Zdobędzie umiejętność uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy w kontekście postępu technologicznego i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pozna narzędzia, które pozwolą mu na lepszą identyfikację wizualności w sieci. Będzie umiał budować swój wizerunek i przekaz przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi technologicznych.

Oceni zagrożenia związane z doświadczeniem samotności, szczególnie w kontekście działalności w sieci. Nauczy się, w jaki sposób zadbać o rozwój odporności psychicznej, własnej i zespołu. Ważną kompetencją stajnie się otwartość na nowe idee, teorie i argumenty, które absolwent stara się poznać i zrozumieć i jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska. Nabędzie umiejętność identyfikacji istotnych zagadnień w ramach różnych obszarów działalności człowieka: rozwoju i wpływu technologii, działalności artystycznej, budowania się relacji społecznych i powstawania ośrodków władzy. Zdobędzie wiedzę na temat możliwości i ograniczeń technologicznych i społecznych technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Potrafi wyważać relację człowiek-maszyna i wskazać właściwą rolę AI w społeczeństwie i we właściwych obszarach. Zdobędzie podstawowe informacje dotyczące zagadnień etycznych w kontekście działalności w przestrzeni wirtualnej i w zetknięciu z projektami AI.

 

Szczegółowy program studiów

 

Warunki rekrutacji:

Terminy zgłoszeń: od 20 czerwca do wykorzystania limitu miejsc.

Warunkiem rekrutacji są ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania:

październik 2018 - wrzesień 2019 (2 semestry)

 

Wymagane dokumenty:

 

Kontakt:

Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. Izabela Trzcińska, prof. nadzw.

tel. 12 617 42 61; 602 74 75 07

e-mail: trzcinska@agh.edu.pl

Administracja studiów podyplomowych:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec

tel. 12 617 42 50

e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Przewidywana liczba słuchaczy: 23 osoby

Cena: 4,500 zł