Trendwatching & Future Studies

Studia podyplomoweNazwa polskojęzyczna studiów: Analiza i prognozowanie trendów

Czas trwania studiów (edycja II 2020/2021): 198h, 2 semestry, 13 zjazdów

Liczba uczestników: 28 osób na edycję

 

Kierownik i pomysłodawca studiów: dr Radosław Tyrała, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów: mgr Zyta Machnicka, e-mail: zyta.machnicka@gmail.com

Administracja studiów:

Paulina Walotek, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl, tel. 12 617 43 57

Aneta Nosal, e-mail: anosal@agh.edu.pl, tel. 12 617 42 51

 

Strona www studiów

 

Cel i charakterystyka studiów

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu. Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji.

Celem tych studiów jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność analizowania, prognozowania i kreowania mega- i mikro-trendów w różnych subświatach życia społecznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych trendów współczesnych. Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie.

Gwarantujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

 

Studia kierowane do

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe;

 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;

 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;

 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;

 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;

 • polityków szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;

 • trendsetterów i influencerów pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.


 

Cele kształcenia

Absolwenci studiów zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;

 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;

 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;

 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;

 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.


 

Program studiów

I. Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Wprowadzenie do analizy trendów (Justyna Król)

 2. Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)

 3. Warsztat scenariuszowy (Łukasz Afeltowicz)

 4. Foresight miejski (Justyna Król)

 5. Service Design (Katarzyna Młynarczyk)

 6. Social Listening (Anna Miotk)

 7. Big Data (Krzysztof Rykaczewski)

 8. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)


 

II. Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Ryzyko w dobie antropocenu (Radosław Tyrała)

 2. Ochrona własności intelektualnej w praktyce (Michał Kluska)

 3. Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)

 4. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)

 5. Personal Branding  (Adrian Gamoń)

 6. Future Content (Wojciech Kardyś)

 7. Change Management (Katarzyna Sowińska)

 8. Visual Thinking (Klaudia Tolman)


 

III. Moduł Top Trends

 1. Sztuczna inteligencja a społeczeństwo przyszłości (Aleksandra Przegalińska-Skierkowska)

 2. Kolonizowane przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)

 3. Video Marketing (Magdalena Daniłoś)

 4. HRtech, Culture & Employer Branding (Zyta Machnicka)

 5. Future Gaming (Grzegorz Bobrek)

 6. Virtual Reality (Magdalena Igras-Cybulska i Artur Cybulski)

 7. Smart City (Jacek Gądecki)

 8. Megatrendy środowiskowo-gospodarcze (Marcin Popkiewicz)


 

Rekrutacja na II edycję

II edycja rozpocznie się w październiku 2020.

Okres rekrutacji: 29 czerwca - 15 października 2020.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - pobierz;

 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH - pobierz oświadczenie.


Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: pwalotek@agh.edu.pl i anosal@agh.edu.pl z dopiskiem "Trendwatching & Future Studies - rekrutacja na edycję II").

Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Opłaty

5400 zł

Dane do wpłaty czesnego:

Opłatę można wnieść w całości (5 400 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2 700 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).

Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, ponieważ na podstawie tytułów wpłaty księgowane są na odpowiednich subkontach.

Odbiorca:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30,  30-059 Kraków
Wydział Humanistyczny

Tytuł: TFS ed. II 430.6391 (imię i nazwisko słuchacza)
Bank: Pekao S.A. O/Kraków
Nr r-ku:  96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

 

Harmonogram zjazdów II edycji:

1) 17-18.10.2010

2) 24-25.10.2020

3) 14-15.11.2020

4) 12-13.12.2020

5) 9-10.01.2021

6) 30-31.01.2021

7) 20-21.02.2021

8) 6-7.03.2021

9) 27-28.03.2021

10) 17-18.04.2021

11) 15-16.05.2021

12) 5-6.06.2021

13) 26-27.06.2021