Technologie i Innowacje w Promocji Kultury

Studia – II stopnia

Specjalność „Technologie i Innowacje w Promocji Kultury” spełnia misję łączenia tradycji z nowoczesnością, zainteresowań sztuką i kulturą z biegłością w zakresie nowych technologii. Nawiązuje do koncepcji rozwoju Wydziału Humanistycznego (patrz hasło Wydziału: "Bo za każdą technologią stoi człowiek") oraz misji Akademii Górniczo-Hutniczej, która odwołuje się do syntezy tradycji i nowoczesnych technologii. Program studiów skierowany jest do osób, które chcą projektować nowatorskie ścieżki promocji kultury, a także kreatywnie rozwijać dotychczasowe narzędzia i metody. Tworzenie programu specjalności i jego realizacja odbywają się przy stałej współpracy z takimi instytucjami jak m.in. Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Teatr STU, Cricoteka, Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Co na studiach?

Program ma budowę modułową. Składa się z 6 modułów:moduł kanoniczny (MK),

 • moduł: kultura w świecie współczesnym (M1)

 • moduł: innowacje i technologie w ochronie dziedzictwa kulturowego (M2),

 • moduł: promocja kultury – strategie i technologie (M3),

 • moduł: tożsamość kulturowa i komunikacja (M4)

 • moduł obieralny (MO).


Moduł kanoniczny (MK) ma na celu wyposażenie studentów w znajomość terminologii współczesnego kulturoznawstwa i umiejętność stosowania jego głównych narzędzi badawczych. Studenci mają uzyskać zdolność do rozumienia, krytycznego analizowania i badania zjawisk współczesnej kultury. Moduł zawiera również kursy służące przedstawieniu historycznych przemian kultury i sztuki oraz interpretacji ich znaczenia z perspektywy dziejów najnowszych.

Moduł: Kultura w świecie współczesnym (M1)

Moduł obejmuje przedmioty dotyczące różnych aspektów kultury współczesnej,
z uwzględnieniem zagadnień specyficznych dla kultury polskiej. Jego celem jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat genezy, przebiegu i kierunku najistotniejszych zmian kształtujących kulturę współczesną, zarówno w wymiarze jej kreowania, jak i odbioru. Studenci uzyskają podstawowe umiejętności interpretowania procesów przekształcania obecnych w niej idei oraz przemian w sposobach jej doświadczania. Założenia tego modułu opierają się na koncepcjach z zakresu historii idei i antropologii doświadczenia. Słuchacze uzyskają wiedzę pozwalającą na rozumienie specyfiki współczesnej sztuki, w tym tak istotnych procesów, jak tendencja do zacierania tradycyjnych granic poszczególnych gatunków oraz rozszerzanie sfery interaktywnego kontaktu z odbiorcami.

Moduł: Innowacje i technologie w ochronie dziedzictwa kulturowego (M2)

Ważnym aspektem promocji kultury jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Celem tego modułu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat kluczowych znaczeń kulturowej pamięci, jej współczesnych formuł oraz działań rekonstrukcyjnych jako jednego z nurtów jej kształtowania. Ważnym elementem modułu są zajęcia dotyczące prawnych podstaw ochrony dóbr kultury oraz praw autorskich. Oprócz zajęć teoretycznych, na moduł składają się zajęcia praktyczne, w ramach których studenci będą pozyskiwać wiedzę i umiejętności dotyczące wybranych narzędzi technologicznych, ze szczególnym naciskiem na innowacje technologiczne służące ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego.

Moduł: Promocja kultury – strategie i technologie (M3)

Celem tego modułu jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat głównych strategii promocji kultury, a także nabycie konkretnych umiejętności w tym obszarze. W ramach tego modułu studenci zapoznają się z najnowszymi – technologicznymi, innowacyjnymi, a także marketingowymi – narzędziami w tej dziedzinie. Przewidziane w tym module zajęcia warsztatowe przygotują studentów praktycznie do realizacji zadań z zakresu promocji, w tym szczególnie do stosowania nowatorskich metod m.in. w zakresie promocji kultury w sieci.

Moduł: Tożsamość kulturowa i komunikacja (M4)

Celem modułu jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat wpływu, jaki wywierają na współczesną kulturę fundamentalne zmiany zachodzących we współczesnej cywilizacji, takie jak powstawanie społeczeństw wielokulturowych czy rosnąca rola cyberprzestrzeni. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wpływ tych procesów na tożsamość kulturową wspólnot i na procesy komunikacji społecznej. W trakcie proponowanych w tym module zajęć studenci zaznajomią się z innowacyjnymi i technologicznymi aspektami komunikacji we współczesnej kulturze.

Moduł obieralny

Moduł ten obejmuje wykłady fakultatywne (przewidziane w trzech semestrach) oraz proseminarium i seminaria magisterskie. Wykłady fakultatywne w języku angielskim student wybiera z oferty Wydziału (spośród wykładów prowadzonych przez profesorów z zagranicy w konkretnym semestrze) lub z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.

Co po studiach?

Możliwe miejsca zatrudnienia absolwentów:

 • narodowe, regionalne i lokalne instytucje kultury (m.in. muzea, teatry, domy i ośrodki kultury, biblioteki),

 • fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury,

 • instytucje publiczne i prywatne firmy zajmujące się organizowaniem wydarzeń kulturalnych (festiwali, wystaw, targów, itp.), zarządzaniem programami i projektami w sferze kultury,

 • urzędy i instytucje samorządowe (gminne, powiatowe, wojewódzkie) odpowiedzialne za zarządzanie kulturą, promocją i turystyką,

 • redakcje portali internetowych,

 • media (redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne),

 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego wdrażające innowacyjne przedsięwzięcia w sferze kultury,

 • ośrodki i firmy wdrażające zastosowania innowacji technologicznych w sferze publicznej.


Pełny program specjalności