Test plasujący z języka obcego – 5 grudnia – dla 1 roku st. I stopnia

czwartek, 22 listopada, 2018

Szanowni Państwo,
Lektorat jest obowiązkowy na 1 i 2 roku studiów w maksymalnym łącznym wymiarze 135 godzin do momentu zdania egzaminu B-2
(I rok s. letni – 30 h, II rok s. zimowy – 45 h, II rok s. letni – 60 h).

Studium Języków Obcych AGH prowadzi obowiązkowe lektoraty na poziomach średniozaawansowanych i wyższych (tj. B-1, B-2, C-1).
LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO NA 1 ROKU – zapisy do grup

I. Dotyczy studentów, którzy nie legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
Jeśli przepisy wydziałowe nie stanowią inaczej, studenci zostają zakwalifikowani na obowiązkowy lektorat z języka, stanowiącego kontynuację języka zdawanego na egzaminie maturalnym.
Studenci, którzy zdali maturę z dwóch języków, mają prawo wyboru lektoratu, np. student, który zdał maturę z języka angielskiego i francuskiego, może zadeklarować chęć uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie z języka angielskiego albo obowiązkowym lektoracie z języka francuskiego.
W dniach 3 grudnia, 5 grudnia, 6 grudnia i 7 grudnia 2018 odbędą się testy plasujące umieszczające Państwa w odpowiednich grupach lektoratowych w semestrze letnim 2018/2019.

Wydział Humanistyczny – termin egzaminu – 5.12 o godz. 19.00 – 19.45 !

Testy plasujące będą się odbywać równolegle z wszystkich nauczanych w SJO AGH języków. Wchodząc na salę, studenci deklarujący wybór języka: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, proszeni są o zgłoszenie tego faktu lektorom oraz zajęcie wskazanych miejsc z przodu sali.

Wszyscy studenci piszący testy plasujące są zobowiązani do zabrania ze sobą legitymacji studenckiej.
II. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 3 lata (czyli luty 2016) na dzień rozpoczęcia zajęć wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka wymienione w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
na studiach pierwszego stopnia mogą zostać na wniosek studenta zwolnieni z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu na podstawie przedłożonego certyfikatu. W celu uzyskania zwolnienia z lektoratu konieczne jest:
1. wypełnienie deklaracji online dotyczącej posiadanego certyfikatu do dnia 10 lutego 2018
2. wydrukowanie wypełnionej online deklaracji
3. zarejestrowanie kompletu dokumentów tj. wydrukowanej deklaracji online i kserokopii certyfikatu (oryginał do wglądu przy rejestracji dokumentów) w sekretariacie SJO (pawilon D11 p.313) najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć semestru letniego.

W wypadku zwolnienia z obowiązku odbywania zajęć i zaliczenia egzaminu na podstawie certyfikatu student ma możliwość kontynuacji nauki z języka zaliczonego na podstawie certyfikatu lub nauki innego wybranego języka obcego – w ramach łącznego limitu 135 godzin na nieobowiązkowych kursach (poziom dowolny, także początkowy), bez obowiązku zdania egzaminu.
W takim przypadku student jest zobowiązany do złożenia deklaracji o chęci uczęszczania na taki lektorat w trakcie wypełniania formularza online.

Testy odbywają się w Centrum dydaktyki AGH – w budynku U2 w sali audytoryjnej (obowiązkowa szatnia).