1 rok, studenci rozpoczynających lektoraty w semestrze letnim 2019/2020

wtorek, 29 października, 2019

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20.11.2019 – 6.12.2019 odbędą się testy plasujące umieszczające Państwa w odpowiednich grupach lektoratowych w semestrze letnim 2019/2020.

Szczegółowe informacje o terminie testu zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym

  1. Dotyczy studentów, którzy nie legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Jeśli przepisy wydziałowe nie stanowią inaczej, studenci zostają zakwalifikowani na obowiązkowy lektorat z języka, stanowiącego kontynuację języka zdawanego na egzaminie maturalnym.

Studenci, którzy zdali maturę z dwóch języków, mają prawo wyboru lektoratu, np. student, który zdał maturę z języka angielskiego i francuskiego, może zadeklarować chęć uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie z języka angielskiego albo obowiązkowym lektoracie z języka francuskiego.

 

Testy plasujące będą się odbywać równolegle z wszystkich nauczanych w SJO AGH języków. Wchodząc na salę, studenci deklarujący wybór języka: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, proszeni są o zgłoszenie tego faktu lektorom oraz zajęcie wskazanych miejsc z przodu sali.

Wszyscy studenci piszący testy plasujące są zobowiązani do zabrania ze sobą legitymacji studenckiej.

  1. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 3 lata (czyli luty 2016) na dzień rozpoczęcia zajęć wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka wymienione w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., na studiach pierwszego stopnia mogą zostać na wniosek studenta zwolnieni z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu na podstawie przedłożonego certyfikatu. W celu uzyskania zwolnienia z lektoratu konieczne jest:

  1. wypełnienie deklaracji online dotyczącej posiadanego certyfikatu do dnia 14 lutego 2020 (link do deklaracji online pojawi się na stronie www.sjo.agh.edu.pl w Aktualnościach dnia 8 stycznia 2020)
  2. wydrukowanie deklaracji wypełnionej online
  3. zarejestrowanie kompletu dokumentów tj. wydrukowanej deklaracji i kserokopii certyfikatu (oryginał do wglądu przy rejestracji dokumentów) w sekretariacie SJO (pawilon D11 p.313) przed rozpoczęciem zajęć semestru letniego najpóźniej do dnia 14 lutego 2020.
  4. W wypadku zwolnienia z obowiązku odbywania zajęć i zaliczenia egzaminu na podstawie certyfikatu student ma możliwość kontynuacji nauki z języka zaliczonego na podstawie certyfikatu lub nauki innego wybranego języka obcego – w ramach łącznego limitu 135 godzin na nieobowiązkowych kursach (poziom dowolny, także początkowy), bez obowiązku zdania egzaminu. W takim przypadku student jest zobowiązany do złożenia deklaracji o chęci uczęszczania na taki lektorat w trakcie wypełniania formularza online.