Dydaktyka wykład

poniedziałek, 20 lutego, 2017

Rok akademicki: 2016/2017

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna

Wykład rok II stacjonarne
Ewa Augustyniak

1. Tytuł przedmiotu
Dydaktyka Wykład
2. liczba godzin 15
3. semestr II
4. Osoba prowadząca przedmiot
adres mailowy ewaa@agh.edu.pl
5. Charakterystyka przedmiotu: Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami organizacji procesu nauczania-uczenia się poprzez indywidualizację, zwiększenie motywacji, aktywizowanie uczniów oraz pracę w grupie.
Zapoznanie studentów z zasadami, metodami, ogniwami, środkami dydaktycznymi, formami organizacyjnymi nauczania.
Wytworzenie umiejętności dobierania odpowiednich zasad, metod, ogniw, środków dydaktycznych do tematu lekcji.
Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami organizacji procesu nauczania-uczenia się poprzez indywidualizację, zwiększenie motywacji, aktywizowanie uczniów oraz pracę w grupie.

Program:

1. Wprowadzenie, Środki dydaktyczne
2. Nauczyciel
3. Multimedia w dydaktyce
4. Ocena szkolna
5. Lekcja z błędami
6. Zasady nauczania
7-9. Metody nauczania z uwzględnieniem nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania

6. W Y M A G A N I A Znajomość przerabianych tematów, umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce.

7. Forma zaliczenia: Egzamin
8. Literatura obowiązkowa
1. Arends Richard I., Uczymy się nauczać, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
2. Bereźnicki Franciszek, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001
3. Kupisiewicz Czesław, Podstawy Dydaktyki ogólnej, PWN 1998
4. Okoń W., Wprowadzenie do Dydaktyki, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, 2004.

9. Literatura zalecana

Chomczyńska – Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota, Polubić Szkołę, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
Fisher Robert, Uczymy jak myśleć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
Fisher Robert, Uczymy jak uczyć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
Hamer Hanna, Klucz do efektywności nauczania, Wyd. VEDA, Warszawa 1999
Jaroszewska Magdalena, Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, Wyd. Nalcom, Poznań 2002
Konarzewski Krzysztof, Sztuka Nauczania, T. II, PWN, Warszawa 1994

Program opracowała: Ewa Augustyniak