Dydaktyka ćwiczenia

poniedziałek, 20 lutego, 2017

Rok akademicki: 2016/2017
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna
ćwiczenia rok II stacjonarne

1. Tytuł przedmiotu
Dydaktyka
2. liczba godzin 15
3. semestr II

4. Dyżury pon. D-13 p. 112 11 15 – 12 15,
pt. 8 45-9 45,

5.
6. Osoba prowadząca przedmiot
adres mailowy ewaa@agh.edu.pl
7. Charakterystyka przedmiotu:

Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami organizacji procesu nauczania-uczenia się poprzez indywidualizację, zwiększenie motywacji, aktywizowanie uczniów oraz pracę w grupie.

Program Ćwiczeń:

1. Środki dydaktyczne
2. Nauczyciel
3. Multimedia w dydaktyce
4. Ocena szkolna
5. Lekcja z błędami
6. Zasady nauczania
7-9. Metody nauczania z uwzględnieniem nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania
10. Pytania i aktywizacja uczniów
11. Formy organizacyjne nauczania
12. Niepowodzenia szkolne
13. Motywacja do nauki
14. Ogniwa procesu nauczania-uczenia się w czterech tokach pracy
15. Praca w grupie

8. W Y M A G A N I A Znajomość przerabianych tematów, zastosowanie w praktyce.

9. Forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę przyznawane jest za aktywność podczas zajęć oraz przedstawienie zadanej przez prowadzącego prezentacji.

10. Literatura obowiązkowa
1. Arends Richard I., Uczymy się nauczać, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
2. Bereźnicki Franciszek, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001
3. Kupisiewicz Czesław, Podstawy Dydaktyki ogólnej, PWN 1998
4. Okoń W., Wprowadzenie do Dydaktyki, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, 2004.

11. Literatura zalecana

Chomczyńska – Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota, Polubić Szkołę, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
Fisher Robert, Uczymy jak myśleć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
Fisher Robert, Uczymy jak uczyć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
Hamer Hanna, Klucz do efektywności nauczania, Wyd. VEDA, Warszawa 1999
Jaroszewska Magdalena, Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, Wyd. Nalcom, Poznań 2002
Konarzewski Krzysztof, Sztuka Nauczania, T. II, PWN, Warszawa 1994

12.

Program opracowała: Ewa Augustyniak