Publikacje pracowników

Nauka

Spis publikacji pracowników Wydziału
(książki (współ)autorskie i (współ)redagowane, wydane po roku 2000)

Redaguje dr Radosław Tyrała. Aktualizacje proszę przesyłać na adres: rtyrala@agh.edu.pl

 

dr Regina Artymiak


książki autorskie:


-- 2002, Akademia Górniczo-Hutnicza - Politechnika Krakowska. Kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (współautorstwo: Anna Siwik).


dr Andrzej Augustynek


książki autorskie:


-- 2008, Psychologia – Jak Ślimak piął się pod górę, Warszawa: Difin.


-- 2008, Sugestia, manipulacja, hipnoza, Warszawa: Difin.


-- 2009, Wstęp do psychologii, Warszawa: Difin.


-- 2010, Uzależnienia komputerowe, Warszawa: Difin.


-- 2011, Jak walczyć z uzależnieniami, Warszawa: Difin.


książki redagowane:


-- 2002, Podstawy socjologii i psychologii, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Agata Maksymowicz).


dr Ewa Augustyniak


książki autorskie:


-- 2013, Kultura organizacyjna szkół podstawowych południowo-wschodniej Polski w opinii ich nauczycieli, Kraków: Wydawnictwa AGH.


książki redagowane:


-- 2009, Kultura organizacyjna szkoły, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2011, Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Kraków: Wydawnictwa AGH.


dr Robert Borkowski


książki autorskie:


-- 2001, Cywilizacja - Technika - Ekologia: wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2004, Fundamenty Europy: przewodnik do studiowania zagadnień europejskiego ładu demokratycznego, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2006, Terroryzm ponowoczesny: studium z antropologii polityki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (wyd. I; wyd. II - 2007).


książki redagowane:


-- 2001, Konflikty współczesnego świata, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2001, Agresja i przemoc, Kraków: Wydawnictwo Abrys.


-- 2002, Konflikty współczesnego świata 2, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2002, Tolerancja i nietolerancja (wybrane zagadnienia), Kraków: Wydawnictwo Abrys.


-- 2003, Globalopolis - kosmiczna wioska: szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.


-- 2004, Bogactwo i bieda (próba refleksji humanistycznej), Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2005, Moralność i niemoralność (szkice humanistyczne), Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2006, Małopolska w Europie - raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004-2006, Kraków: Wydawnictwo FILO (wspołredakcja: R. Lisowski).


-- 2007, Raport na temat polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego powiatów: bieruńsko-lędzińskiego i oświęcimskiego, Kraków: Wydawnictwo FILO (współredakcja: R. Lisowski).


-- 2007, Starość i młodość – szkice o polityce, kulturze i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2008, Czy zmierzch terroryzmu? (case studies i wnioski dla Polski), Oświęcim: Wydawnictwo PWSZ.


-- 2009, Praca i bezczynność – szkice o polityce, kulturze i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwa AGH.


dr Wacław Branicki


książki autorskie:


-- 2009, Tożsamość a wirtualność, Kraków: NOMOS.


prof. dr hab. Julian Bugiel


książki redagowane:


-- 2002, Zarządzanie: aspekty psychologiczne i socjologiczne, Kraków: Wydawnictwa AGH.


dr hab. Jacek Dębicki, prof. nadzw.


książki autorskie:


-- 2002, Zachodni portal katedry Świętego Łazarza w Autun. Studium z historii sztuki i historii idei, Kraków: TAiWPN Universitas.


-- 2013, Krakowska sztuka Wita Stwosza. Filozoficzne źródła formy i treści ideowych, Kraków: Aureus.


prof. dr hab. Ignacy Fiut


książki autorskie:


--- 2006, Media @ Internet: szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000–2006, Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie.


-- 2008, Kulturowa tożsamość poetów, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2012, Tadeusz Grabowski - prekursor filozofii ewolucyjnej, Kraków: Aureus.


książki redagowane:


-- 2002, Filozofia współczesna a tradycja, Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie (seria "Idee i Myśliciele" t. 4).


-- 2003, Środowiskowe i społeczne problemy filozofii, Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie (seria "Idee i Myśliciele" t. 5).


-- 2004, Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku, Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie (seria "Idee i Myśliciele" t.6).


-- 2005, Medialne i społeczne aspekty filozofii, Kraków: Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 7).


-- 2006, Media, kobieta i śmiech, Kraków: Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 8).


-- 2006, Kultura a tożsamość, Kraków Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 9).


-- 2008, Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu, Kraków: Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 10).


-- 2009, Tożsamość - podmiot - komunikowanie, Kraków: Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 11).


-- 2010, Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych, Kraków: Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 12).


-- 2011, Komunikowanie - poznanie - kultura, Kraków: Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 13).


-- 2012, Duchowość: człowiek i wartości, Kraków: Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 14).


-- 2013, Człowiek w komunikacji i kulturze, Kraków: Wydawnictwa AGH (seria "Idee i Myśliciele" t. 15).


dr Jan Galarowicz


książki autorskie:


-- 2005, Blask godności: o etyce Karola Wojtyły i nie tylko, Kęty : Wydawnictwo ANTYK.


-- 2006, Być ziarnem pszenicznym. Nowa książeczka o człowieku, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.


-- 2009, Paradosks egzystencji etycznej. Inspiracje: Ingarden - Wojtyła - Tischner, Kraków: WN PAT.


-- 2011, Nowy elementarz etyczny, Kraków: Wydawnictwo PETRUS.


-- 2011, Powrót do wartości, Kraków: Wydawnictwo PETRUS.


-- 2011, Kochać naprawdę, Kraków: Wydawnictwo PETRUS.


-- 2013, Ks. Józef Tischner, Wydawnictwo PETRUS.


-- 2014, Karol Wojtyła, Wydawnictwo PETRUS.


-- 2014, Zrozumieć człowieka cierpiącego, Kraków: WAM.


-- 2014, Martin Heidegger: genialny myśliciel czy szaman?, Kraków: WAM.


dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw.


książki autorskie:


-- 2001, Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych (współautorstwo: Włodzimierz Pańkow).


-- 2004, Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.


-- 2012, Samorząd a rozwój. Instytucje - obywatele - podmiotowość, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN (współautorstwo: Jerzy Bartkowski).


książki redagowane:


-- 2001, Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych (wspóredakcja: Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska).


-- 2009, Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych (współredakcja: Ewa Giermanowska).


-- 2011, Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Łódź: Printpap (współredakcja: Marzena Mamak-Zdanecka).


-- 2014, Polscy (nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków:Wydawnictwa AGH (współredakcja: Seweryn Rudnicki).


dr hab. Jacek Gądecki


książki autorskie:


-- 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (seria: Monografie FNP).


-- 2013, I love Nowa Huta. Gentryfikacja starej części Nowej Huty, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.


dr Maria Katarzyna Grzegorzewska


książki autorskie:


-- 2006, Stres w zawodzie nauczyciela - specyfika, uwarunkowania i następstwa, Kraków: WUJ.


-- 2006, Jak radzić sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela. Program interwencyjno-prewencyjny w oparciu o wyniki badań innowacyjnymi metodami, Kraków: Wydawnictwo Naukowe przy Akademii Pedagogicznej - Typographus.


książki redagowane:


-- 2003, Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego – proces twórczy, Kraków: Wydawnictwo REPROTEKST, Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, Dom Kultury „Podgórze” (współredakcja: Andrzej Mirski, Ernest Jarmoliński).


-- 2003, Proces twórczy - obszary psychologii, pedagogiki, filozofii i sztuki, Kraków: Wydawnictwo REPROTEKST, Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY (współredakcja: Ernest Jarmoliński).


-- 2004, Jean Monbourquette , Myrna Ladouceur i Izabele d’Aspremont, Odkryj swoją wartość i idź, Kraków: Wydawnictwo List (opracowanie: Maria Katarzyna Grzegorzewska, Lidia Bączek).


-- 2005, Proces twórczy idea – kompozycja – obiekt, Kraków: Centrum Sztuki Współczesnej-Stowarzyszenie Promocji Sztuki Współczesnej (współredakcja: Ernest Jarmoliński).


dr Jowita Guja


książki autorskie:


-- 2009, Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha, Kraków: Wydawnictwo "A".


książki redagowane:


-- 2012, Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, Kraków: LIBRON.


prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber


książki redagowane:


-- 2001, Mikrospołeczność informacyjna. Na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2002, Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno – kulturowe, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2003, Formowanie się społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Tekst-Graf.


-- 2003, Humanista w uczelni technicznej. Księga Jubileuszowa Julian Bugla w 50 – lecie pracy dydaktycznej i naukowej, Kraków.


-- 2004, Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistość, Kraków: Wydawnictwa AGH, Tom I – s. 520, Tom II – s. 630.


-- 2005, Akademicka społeczność informacyjna na przykładzie środowiska akademickiego AGH, UJ, AE, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa AGH.


-- 2006, Społeczeństwo Informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków: WUJ (współredakcja: Marian Niezgoda).


-- 2008, Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Anna Siwik).


dr Łucja Kapralska


książki redagowane:


-- 2010, Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Kraków: NOMOS (współredakcja: Bożena Pactwa).


-- 2011, Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, Łódź: PRINTPAP.


mgr inż. Jarosław Królewski


książki redagowane:


-- 2013, E-marketing. Współczesne trendy - pakiet startowy, Warszawa: WN PWN (współredakcja: Paweł Sala).


dr Łukasz Krzyżowski


książki autorskie:


-- 2008, Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej, Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna.


-- 2009, Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji, Kraków: NOMOS.


-- 2010, Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce: raport z badań eksploracyjnych, Kraków: Małopolski Instytut Kultury (współautorstwo: Wojciech Kowalik, Zofia Noworól, Piotr Knaś).


-- 2013, Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Warszawa: SCHOLAR.


-- 2014, Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością, Warszawa: SCHOLAR (współautorstwo: Wojciech Kowalik., Katarzyna Suwada, Anna Pawlina).


ksiązki redagowane:


-- 2010, Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie - metody - zjawiska, Kraków: NOMOS (współredakcja: Sylwia Urbańska).


-- 2011, Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Janusz Mucha).


dr Lucyna Kulińska


książki autorskie:


-- 2001, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943–1947. T. 2:Dokumenty i materiały zgromadzone przez działaczy i członków KZW,  Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS.


-- 2002, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947. T. 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS.


--  2003, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, Kraków: Fundacja Centrum Dukumentacji Czynu Niepodległościowego (współautorstwo: Adam Roliński).


-- 2006, Dzieci Kresów II, Kraków: Wydawnictwo Jagiellonia SA.


-- 2009, Dzieci Kresów III, Kraków: Wydawnictowo Jagiellonia SA.


-- 2009, Działalność turystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.


-- 2012, Antypolska Akcja Nacjonalistów Ukraińskich w Malopolsce wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie Ofiar, Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego (współautorstwo: Adam Roliński).

-- 2013, Dzieci Kresów IV, Kraków: FCDCN.

książki redagowane:


-- 2001, Narodowcy: myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN (współredakcja: Mieczysław Orłowski, Rafał Sierchuła).


-- 2003, Martyrologia polskich dzieci na Kresach RP 1942–1945, Kraków: Wydawnictwo ,,Platan”.


-- 2004, Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942–1944, Kraków: FCDCN (współredakcja: Adam Roliński).


dr Wiesław Kurpiewski


książki autorskie:


-- 2006, Filozofia pradżniaparamita. Droga bodhisattwy, Kraków: Wydawnictwo "A".


dr hab. Julian Kwiek


książki autorskie:


-- 2002, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945-1957, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwo Słowaków w Polsce.


-- 2002, Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945 – 1949/50, Kraków: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH (wydanie drugie uzupełnione i poszerzone).


-- 2005, Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, Kraków: Księgarnia Akademicka.


-- 2007, Marzec 1968 w Krakowie, Kraków: Księgarnia Akademicka.


dr Katarzyna Leszczyńska

książki autorskie:


-- 2009, Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Kraków: NOMOS.


książki redagowane:


-- 2004, Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków: NOMOS (współredakcja: Rafał Garpiel).


-- 2006, Kobiety i religie, Kraków: NOMOS (współredakcja: Agnieszka Kościańska).


-- 2007, Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, Kraków: NOMOS (współredakcja: Irena Borowik).


-- 2008, Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Kraków: NOMOS (współredakcja: Zbigniew Pasek).


-- 2008, Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies, Vol. 4, London: Kempress Ltd (coed.: Zbigniew Pasek).


-- 2010, Society, Culture & Technology at the Dawn of the 21st Century, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing (coed.: Janusz Mucha).


-- 2011, Wokół teorii i empirii socjologii języka, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Katarzyna Skowronek).


dr Magdalena Machowska


książki autorskie:


-- 2008, Romowie: materiały edukacyjne, Kraków: Małopolski Instytut Kultury.


-- 2011, Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą, Kraków: NOMOS.


dr Agata Maksymowicz


książki autorskie:


-- 2005, Bieżanów – społeczność lokalna. Przeszłość i teraźniejszość, Kraków: Wydawnictwo Rada i Zarząd Dzielnicy XII (wydanie drugie poprawione i uzupełnione).


-- 2012, Bieżanów – społeczność lokalna. Przeszłość i teraźniejszość, Kraków: Dom Kultury "Podgórze".


książki redagowane:
-- 2001, Podstawy socjologii i psychologii, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Andrzej Augustynek).


-- 2009, Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, Kraków: NOMOS.


dr Marzena Mamak-Zdanecka


książki redagowane:


-- 2011, Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Łódź: Printpap (współredakcja: Barbara Gąciarz).


dr Tomasz Masłyk


książki autorskie:


-- 2010, Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka, Kraków: NOMOS.


dr Ewa Migaczewska


książki autorskie:


-- 2013, Imperatyw zysku? O komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twórcach, Kraków: LIBRON.


prof. zw. dr hab. Janusz Mucha


ksiązki autorskie:


-- 2005, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków: NOMOS.


-- 2006, Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, Warszawa: WN PWN.


-- 2009, Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.


książki redagowane:


-- 2004, Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej o krajach tego regionu, Warszawa: IFiS PAN (współredakcja: Mike F. Keen),


-- 2004, Sociology In Central and Eastern Europe. Transformation at the Down of a New Millenium, Westport, CT: Praeger (coed.: Mike F. Keen).


-- 2006, Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja, Toruń: UMK (współredakcja: Włodzimierz Wincławski).


-- 2006, Autobiografie czasu transformacji. Socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN (współredakcja: Mike F. Keen).


-- 2006, Autobiographies of Transformation. Lives in Central and Eastern Europe, London: Routledge (coed.: Mike F. Keen).


-- 2006, Journal of Classical Sociology. Special Issue on Polish Sociology, Vol. 6, issue 3 (coed.: Steven Vaitkus).


-- 2007, Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe (współredakcja: Maria Nawojczyk, Grażyna Woroniecka).


-- 2008, „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe (współredakcja: Bożena Pactwa).


-- 2008. Co nas łączy, co nas dzieli?, Zielona Góra: PTS, UZ (współredakcja: Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska).


-- 2010, Society, Culture & Technology at the Dawn of the 21st Century, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing (coed.: Katarzyna Leszczyńska).


-- 2010, Nowe perspektywy terorii socjologicznej. Wybór tekstów, Kraków NOMOS (współredekcja: Aleksander Manterys).


-- 2010, Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, Kraków: NOMOS.


-- 2011, Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Łukasz Krzyżowski).


prof. dr hab. Klaus Mueller


książki autorskie:


-- 2002, Globalisierung, Frankfurt a M.: Campus.


książki redagowane:


-- 2002, Postcommunist Transformation and the Social Sciences: Cross-Disciplinary Perspectives, New York: Rowman & Littlefield (coed.: Frank Boenker, Andreas Pickel) (2nd edition - 2003).


dr hab. Maria Nawojczyk, prof. nadzw.


książki autorskie:


-- 2009, Przesiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii, Kraków: NOMOS.


-- 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologow (wydanie trzecie, poprawione), Kraków: SPSS Polska.


książki redagowane:


-- 2007, Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe (współredakcja: Janusz Mucha, Grażyna Woroniecka).


-- 2011, Economy in changing society. Consumption, markets, organizations and social policies, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.


dr hab. Marian Niezgoda, prof. nadzw.


książki redagowane:


-- 2004, The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences. Transactions of VII Cracow–Skopje sociological seminar: Cracow 18–20 September 2002, Kraków: Jagiellonian University, Institute of Sociology.


-- 2004, Władza, naród, tożsamość: studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, Kraków: WUJ (współredakcja: Krzysztof Gorlach, Zygmunt Seręga).


-- 2006, Społeczeństwo Informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków: WUJ (współredakcja: Lesław H. Haber).


-- 2010, Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków: NOMOS (współredakcja: Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner).


dr Anna Okońska-Walkowicz


książki autorskie:


-- 2007, Nauczyciel Wychowawcą, Warszawa: Wydawnictwa CODN.


dr Jerzy Pałosz


książki autorskie:


-- 2012, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków: LIBRON.


dr Magdalena Parus


książki redagowane:


-- 2014, Oblicza pamięci. Tom I. Echa wojen, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Rafał Sowiński).


--2015, Oblicza pamięci. Tom II. Historia-pamięć-tożsamość, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Marcin Wądołowski).


-- 2016, Media jako przestrzenie muzyki, Gdańsk: Wydawnictwo Katedra (współredakcja: Artur Trudzik).


prof. dr hab. Zbigniew Pasek


książki autorskie:


-- 2008, Kościoły i wspólnoty religijne Wisły, Wisła: Galeria "Na Gojach" (współautorstwo: Renata Czyż).


-- 2013, Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Kraków: Aureus.


-- 2013, Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, Kraków: LIBRON (współautorstwo: Katarzyna Skowronek).


książki redagowane:


-- 2008, Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Kraków: NOMOS (współredakcja: Katarzyna Leszczyńska).


-- 2008, Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies, Vol. 4, London: Kempress Ltd (coed.: Katarzyna Leszczyńska).


-- 2009, Protestancka kultura słowa, Kraków: NOMOS.


-- 2010, Słownik religii, Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe (współredakcia: Elżbieta Przybył-Sadowska).


-- 2010, Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne (współredakcja: Bogusłąwa Bednarczyk i Piotr Stawiński).


-- 2013, Pozareligjne wymiary duchowości, Kraków: LIBRON (wspólredakcja: Katarzyna Skowronek i Radosław Tyrała).


dr Tomasz Piróg


książki autorskie:


-- 2015, Wygnanie  z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy, Kraków: NOMOS.


dr hab. Leszek Porębski


książki autorskie:


-- 2001, Elektroniczne oblicze polityki: demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków: Wydawnictwa AGH (wydanie drugie - 2004).


-- 2007, Między przemocą a godnością: teoria polityczna Harolda D. Lasswella, Kraków: Księgarnia Akademicka.


-- 2012, Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Kraków: Księgarnia Akademicka.


dr Grzegorz Ptaszek


książki autorskie:


-- 2007, Talk show. Szczerość na ekranie? (przedmowa: Wiesław Godzic, Biblioteka TVN), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (seria: popkultura a media).


książki redagowane:


-- 2009, Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych – język, edukacja, semiotyka. Monografia, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (współred. Mirosław Filiciak), [więcej..]


-- 2009, "W czym mogę pomóc?” Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper (współredakcja: Krzysztof Kaszewski), [więcej...]


-- 2011, Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar (współredakcja: Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak), [więcej...]


-- 2013, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" (współredakcja: Agnieszka Ogonowska), [więcej...]


-- 2014, Człowiek - technologia - media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" (współredakcja: Agnieszka Ogonowska), [więcej...]


-- 2015, Christopher Lasch, Kultura narcyzmu. Amerykańskie społeczeństwo w czasach malejących oczekiwań, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno (redakcja naukowa oraz przekład razem z Aleksandrem Skrzypkiem),[więcej...]


-- 2015, Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls (współredakcja: Agnieszka Ogonowska), [więcej...]


dr Seweryn Rudnicki


książki autorskie:


-- 2013, Ciało i tożsamość w internecie. Teoria - dyskurs - codzienność, Warszawa: SCHOLAR.


książki redagowane:


-- 2009, Społeczeństwo i codzienność: w stronę nowej socjologii, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (współredakcja: Katarzyna Wojnicka, Justyna Stypińska), [więcej...]


-- 2010, Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Kraków:Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (współredakcja: Wojciech Przybylski, Anna Szwed),[więcej...]


-- 2011, Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, [więcej...]


-- 2013, Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych, Kraków:Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.


-- 2013, Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, [więcej...]


-- 2014, Polscy (nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej,Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Barbara Gąciarz).


dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.


książki autorskie:


-- 2002, Polskie uchodźstwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956-1990, Kraków.


-- 2002, Akademia Górniczo-Hutnicza - Politechnika Krakowska. Kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (współautorstwo: Regina Artymiak).


książki redagowane:


-- 2003, Demokracja: teoria, idee, instytucje, 2003, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (współredakcja: Tadeusz Biernat) (wydanie trzecie).


-- 2007, Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, Kraków: Wydawnictwa AGH.


-- 2008, Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Lesław H. Haber).


dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. nadzw.


ksiązki autorskie:


-- 2013, Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, Kraków: LIBRON (współautorstwo: Zbigniew Pasek).


książki redagowane:


-- 2011, Wokół teorii i empirii socjologii języka, Kraków: Wydawnictwa AGH (współredakcja: Katarzyna Leszczyńska).


-- 2013, Pozareligjne wymiary duchowości, Kraków: LIBRON (wspólredakcja: Zbigniew Pasek i Radosław Tyrała).


prof. dr hab. Krystyna Slany


książki redagowane:


-- 2005, International Migration. A Multidimensional Analysis, Kraków: AGH Press.


-- 2005, Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej, Kraków: NOMOS (współredakcja: Beata Kowalska, Marcin Śmietana).


-- 2008, Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków: WUJ.


-- 2009, Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii, Kraków: NOMOS (współredakcja: Zygmunt Seręga).


dr hab. Maria Szmeja, prof. nadzw.


książki redagowane:


-- 2008, Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych, Kraków: NOMOS.


dr hab. Magdalena Szpunar


książki autorskie:


-- 2010, W stronę nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


-- 2010, Internet w procesie realizacji badań, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


-- 2011, Społeczne konteksty nowych mediów, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.


-- 2012, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa: Wyd. IFiS PAN.


-- 2016, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków: Wydawnictwa AGH, [więcej...].


książki redagowane:


-- 2007, Media a Polityka, Rzeszów: WSIiZ.


-- 2007, Media - między władzą a społeczeństwem, Rzeszów: WSIiZ.


-- 2011, Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.


prof. dr hab. Łukasz Trzciński


książki redagowane:


-- 2010, Mity współczesnej duchowości, Kraków: NOMOS.


-- 2013, Mit Wolności w cyberkulturze, Kraków: NOMOS.


dr Radosław Tyrała


książki autorskie:


-- 2005, O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna, Warszawa: Oficyna Naukowa.


-- 2007, Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń, Kraków: NOMOS.


-- 2014, Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary, Kraków: NOMOS.


książki redagowane:


-- 2013, Pozareligjne wymiary duchowości, Kraków: LIBRON (współredakcja: Zbigniew Pasek i Katarzyna Skowronek).


dr hab. Maciej Uliński, prof. nadzw.


książki autorskie:


-- 2001, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej. Krakow: Aureus.


-- 2005, Studia nie tylko metaetyczne, Kraków: Aureus.


-- 2012, Etyka troski i jej pogranicza, Kraków: Aureus.


książki redagowane:


-- 2010, Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, Kraków: Aureus.


dr Bogusław Zmudziński


książki redagowane:


-- 2004, Michelangelo Antonioni, Kraków: ,,Rabid”.


-- 2007, Autorzy kina polskiego, t. II, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredakcja: Grażyna Stachówna).


-- 2007, Autorzy kina polskiego, t. III, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredakcja: Grażyna Stachówna).


-- 2008, Polski film animowany, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne (współredakcja: Marcin Giżycki).