Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut

czwartek, 11 lipca, 2019

Ignacy S. Fiut

CURRICULUM VITE

 

Prof. zw. dr hab. Fiut, Ignacy Stanisław – urodzony 12 listopada 1949 roku w Nowym Sączu, obecnie zamieszkały w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 160/27. Szkołę Podstawową nr 2 ukończył w roku 1964 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w roku 1967 – obydwie w Starym Sączu. Następnie podjął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku biologia w latach 1967-1972, ukończone ze stopniem magistra biologii w roku 1972 w oparciu o pracę „Krzywa wzrostu młodych gawronów – Corvus frugillegus”, napisana pod kierownictwem prof. Bronisława Ferensa (recenzent – prof. Romana J. Wojtusiak). W roku 1971 podjął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku filozofia w latach 1971-1975, ukończone ze stopniem magistra filozofii w roku 1977 w oparciu o prace napisana pod kierownictwem prof. – Władysława Stróżewskiego (recenzent – prof. Zbigniew Kuderowicz)

W roku 1975 podjął pracę w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na etacie asystenta, starszego asystenta i adiunkta W roku 1984 obronił prace doktorka, pt. „Heglowska i Heideggerowska koncepcja negacji”, napisaną pod kierownictwem prof. Władysława Stróżewskiego ( recenzenci: prof. marek Siemek i prof. Zbigniew Kuderowicz). W latach 1984-1988 Kierownik Zakładu Filozofii w INS AGH w latach, gdzie przygotował rozprawę habilitacyjną, po odbyciu stypendium naukowego Rządu Republiki Austrii w Instytucie Konrada Lorenca w Altenbergo nad Dunajem i Uniwersytecie Wiedeński, pod kierownictwem prof. Franza M. Wuketitsa oraz porf. Ruperta Riedla. W wyniku tego stypendium powstała książka „Ewolucyjna teoria poznania Konrada Zacharisa Lorenza. Studium problemowe i historyczne”, która stała się przedmiotem kolokwium habilitacyjnego w marcu 1996 roku, a jego recenzentami byli: Prof. Stanisław Czerniak , prof. Zdzisława Piątek oraz prof. Władysław Kunicki-Goldfinger. W latach 1992-1998 podjął prace na ½ etatu w Ośrodku badań Prasoznawczych UJ, gdzie kierował Pracownia Analizy Zawartości Prasy i był członkiem redakcji „Zeszytów Prasoznawczych” – najstarszego polskiego periodyku medioznawczego. W roku 1997 otrzymał na 5 lat tytuł i stanowisko profesora uczelnianego, który został mu przedłużony w roku 2003 na czas nieokreślony. W roku 2000 ponownie objął funkcje kierownika Zakładu Filozofii i Komunikologii na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych w AGH. W roku 2007 na jego wniosek po Zakłady przekształcono w Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii i dalej pełnił funkcji Kierownika Katedry oraz kierowa w jej ramach Zakładem Filozofii i Komunikologii. W roku 2012 został wybrany na kolejne 4 lata kierownikiem tej Katedry.

W roku 2000 stworzył serię wydawnicza „Idee i Myśliciele”, której ukazało się 13 tomów w latach 2000-2013:

  1. Filozofia polska w kontekście światowym (2000),
 • Filozofia współczesna i tradycja (2002),
 • Środowiskowe i społeczne problemy filozofii (2003),
 • Ideał nauki i wartości w filozofii XIX-XX wieku (2004),
 • Medialne i społeczne aspekty filozofii (2005),
 • Media, kobieta i śmiech (2006),
 • Kultura a tożsamość (2007),
 • Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowani (2008).
 • Tożsamość – podmiot – komunikowanie (2009),
 • Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych (2010),
 • Komunikowanie – poznanie – kultura (2011).
 • Duchowość człowieka: człowiek i wartości (2012)

 

 1. J. Dębicki, Krakowska sztuka Wita Stwosza (2013)

Seria ta została stworzona jako platforma do publikacji wyników badań statutowych pracowników Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych (następnie Wydziału Humanistycznego), w której publikowali członkowie zespołów badawczych pracujący we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych, którzy uczestniczyli w kolejnych tematach badawczych oraz osoby z zewnątrz współpracujące z Wydziałem. 

 

 1. Wkład w rozwój naukowy młodej kadry:

 

Promocje prac doktorskich

 1. W roku 2008 wypromował pracę doktorską mgr. Wacława Branickiego – „Filozoficzne koncepcje człowieka a doświadczenie wirtualności” na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskie, obronioną w roku 2009..
 2. W roku 2010 otworzył przewód doktorski mgr Tomasza Kochana nt. „Ewolucja progresywistycznego modelu świadomości Clark Gravesa, Dona Becka, Christophera Cowana, Roberta Kegana i Kena Wilbera” na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewód został obroniony w roku 2013.

 

Recenzje prac na stopień doktora

 1. W roku 2003 recenzował pracę doktorska mgr. Pawła Płanety – „Internet narzędziem propagandy. Kosowo 1999-2000” w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. W roku 2005 recenzował pracę doktorską mgr. Ilony Niebał-Buby – „Bezpłatne czasopisma kulturalne w Polsce i ich wpływ na rynek prasy kulturalnej” na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskie.
 3. W roku 2012 zrecenzował pracę doktorską mgr Marcina Urbaniaka, „Kultura w ujęcie hermeneutyki M. Heideggera, Hansa- Georga Gadamera i Paula Ricoeura”, na Wydziale Filozoficznym w Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytucie Filozofii UJ.

 

Promocje prac dyplomowych magisterskich licencjackich

 

1.W latach 1997-2000 wypromowałem na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji medialnej 40 prac magisterskich

2.W latach 2005-2011 wypromowałem na Wydziale Humanistycznym AGH 45 prac licencjackich i 75 prac magisterskich.

WYKAZ PUBLIKACJI

 

 1. Pozycje książkowe:

 

 1. Człowiek według Alberta Camusa. Studium antropologii egzystencjalnej (1993).
 2. Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza. Studium problemowe i historyczne (1994).
 3. Światy poetów. Szkice literacko-filozoficzne z lat 1980-1996 (1996).
 4. Negacja i Niebyt. Ujecie systemowe Georga W. F. Hegla i Martina Heideggera (1997).
 5. Filozofia, media, ekologia (1998)
 6. ECOetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku (1999),
 7. Ekofilozofia. Geneza i problemy (2003).
 8. Media@Internet. Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000-2006 (2006).
 9. Kulturowa tożsamość poetów. Prezentacje i analizy (2008).
 10. Tadeusz Garbowski – prekursor filozofii ewolucyjnej (2012)

11.Tozsamość światów poetów (2014)

 1. Współczesne transformacje medialne. Prasa bezpłatna, nowe media i etyka (2015)

13.Wiedza w pespektywie ewolucyjnej (2017) (wraz z M. Urbaniakiem)

14.Kultury literackie poetów (2017)

 1. Poetyckie restytucje wartości (2019)

 

 1. Ważniejsze artykuły i rozdziały w książkach:

 

 1. w języku angielskim:

 

1.The Evolutionary Theory of Knowledge of Konrad Z. Lorenz, “Phenomenological Inquiry. A Review of Philosophical Ideas and Trends” 1995, Vol. XIX, p. 98 -113.

 1. Ontology and Poetry: The Principles of Being of Creation, “Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Volume LXVII, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht/Boston/London 2000, p. 357 – 361.
 2. The Ontology of Creation Process, Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Volume LXVII, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht/Boston/London 2002, Book II, p. 327 – 399.
 3. Traditional Works of Art and Networks of Art: Phenomenological Reflection, “Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Volume LXXXIII, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2004, p. 451 – 460.
 4. Phenomenology and Ecophilosophy, „Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Volume XCI, Book IV, Dordrecht 2006, Springer, p. 137 – 150.
 5. Consciousness in the Perspective of Evolution, „Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Volume XCIB, Book II, Dordrecht 2007, Springer, s. 137-150.
 6. Albert Camus: Phenomenology and Postmodern Thought, „Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Volume CIV, Book 2, Dordrecht Heidelberg London New York 2009, Springer, s. 341-354.
 7. The idea of Sustainable Development in Perspective of Henryk Skolimowski’s Philosophy, “Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development” 2009, Vol. 4, No 2, p.25-48.
 8. Sustainable Development: The Upcoming Revolution of Civilization?, “Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development” 2012, o. 7. No. 1, s. 43-50.

 

 • w języku polskim (artykuły i rozdziały w książkach zbiorowych lub pod moją redakcja):

 

 

Publikacje przed habilitacją:

 1. Samotność długodystansowca, (w:) J. Lipiec (red.) Duch sportu, Kraków 1980, s. 138-152.
 2. Świadomość w ujęciu realizmu hipotetycznego C. F. Weizäckera, K. Lorenza i H. Ditfurtha, (w:) J. Lipiec (red.) Świadomość i rozwój, Kraków 1980, s. 246-258.
 3. Człowiek, dzieło, sztuka według Martina Heideggera i Hansa Georga Gadamera, (w:) J. Lipiec (red.), Człowiek i świat wartości, Kraków 1981, s. 308-322.
 4. Filozofia egzystencjalna XX wieku, (w:) J. Lipiec (red.), Filozofia wieku dwudziestego, Rzeszów 1983, s. 28-42.
 5. Heglowska koncepcja negacji, „Zeszyty Naukowe AGH” 1987, nr 30, s. 13-35.
 6. Antyczna geneza filozofii Hegla i Heideggera, „Studia Filozoficzne” 1987, nr 10, s. 136-140.
 7. W poszukiwaniu współczesnego ideału nauki, „Studia Filozoficzne” 1988, nr 12, s. 58- 72.
 8. Etologia a ontologia wartości, (w:) J. Lipiec (red.), Studia z ontologii i epistemologii wartości, Kraków 1990, s. 93-102.
 9. Rozważania o relatywistycznym i ewolucyjnym charakterze wartości, (w:) J. Lipiec (red.), Istnienie i poznanie wartości, Kraków 1991, s. 116-140.
 10. Platońska idea piękna w fizyce kwantowej, (w:) J. Lipiec (red.) Rozdroża wartości, Kraków 1992, s.128-138.
 11. Analiza zawartości w świetle ewolucyjnej teorii poznania, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, s.5-15.
 12. Idea bioetyki, (w:). P. Dudkiewicz (red.) Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości, Kraków 1992, s. 48-60.
 13. Rozważania o utworze reklamowym, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 3-4, s. 5-15.
 14. Konrada Z. Lorenza interpretacja ontologii warstwowej Nicolaia Hartmanna, „Zeszyty Naukowe AGH” 1993, nr 46, s. 54-67.
 15. Filozofia bytu Nicolaia Hartmanna a myśl ewolucyjna Konrada Z. Lorenza i Władysława Stróżewskiego, (w:) L. Zbucka (red.), Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków-Warszawa 1993, s. 458-473.
 16. Sport – czyli poszukiwanie lepszego świata, (w:) J. Lipiec (red.), Logos i etos polskiego olimpizmu, Kraków 1994, s. 41-48.
 17. Zielone Brygady. Szkic monograficzny, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 3-4, s. 5-23.

Piśmiennictwo ekologiczne w Polsce, „Zdanie” 1995, nr 2, s. 12-14.

Publikacje po habilitacji:

 1. I.S. Fiut, Komunikowanie a język pozawerbalny, (w:) J. Mikołowski-Pomorski i Z. Bajka, Valeriana. Eseje o komunikowaniu międzyludzkim, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kraków 1996.
 2. Media w procesie kształtowania świadomości ekologicznej, (w:) J. L. Krakowiak, red.) Ziemia domem człowieka, Warszawa 1997, t. II, s. 170-176.
 3. W kręgu aksjologii poetyckiej „bruLionu”, (w:) F. Chmielowski (red.), Estetyka sensu largo, Kraków 1998, s. 207-214.
 4. Teoria poznania Tadeusza Garbowskiego, (w:) I. S. Fiut (red.) Filozofia polska w kontekście światowym, Kraków 2000, s. 83-98.
 5. Między imperializmem i futuryzmem ekologicznym (O przełomowym sensie aksjologii Henryka Skolimowskiego), (w:) A. Pauziński, Zb. Hull (red.), Wokół eko-filozofii, Bydgoszcz 2001, s. 137-146.
 6. Elementy egzystencjalne w reklamie, (w:) M. Ostrowicki (red.), Estetyka reklamy, Kraków

2002, s. 299-308.

 1. Koncepcja społeczeństwa Tadeusza Garbowskiego (Cz. I), (w:) I.S. Fiut (red.), Filozofia współczesna a tradycja, Kraków 2002, s. 73-87.
 2. Elementy etyki pozytywnej Tadeusza Garbowskiego, (w:) I.S. Fiut (red.), Filozofia współczesna a tradycja, Kraków 2002, s. 217 – 232.
 3. Blogi – literatura interaktywna w sieci, (w:), „Estetyka i Krytyka”2002, nr 3(2), s.41-52. (wraz z M. Matuzikiem)
 4. Praca i rozwój zrównoważony według Ernsta F. Schumachera (w:) W. Słomski (red.), Zrozumieć świat i człowieka, Kielce 2002, s. 473-486.
 5. Prekursorzy myślenia ekofilozoficznego, (w:) I.S. Fiut (red.), Środowiskowe i społeczne problemy filozofii, Kraków 2003, s. 15 -32.
 6. Koncepcja społeczeństwa Tadeusza Garbowskiego (Cz. II), (w:) I.S. Fiut (red.), Środowiskowe i społeczne problemy filozofii, Kraków 2003, s. 201- 215.
 7. Polskie czasopisma filozoficzne w XX wieku. Zarys problematyki, (w:) W. Słomski (red.), Filozofia polska w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003, s. 21-32.
 8. Człowiek – byt aksjologiczny, (w:) J. Lipiec (red.), Wielkość i piękno filozofii, Kraków 2003, s. 279-298.
 9. Egoizm i altruizm w refleksji filozoficzno-społecznej, (w:) L. H. Haber (red.), Humanista w uczelni technicznej, Kraków 2003, s. 55-70.
 10. Problematyka Unii Europejskiej w serwisach informacyjnych: Gazeta. pl, Interia .pl Onet. pl i Wirtualna Polska. pl, „Studia Medioznawcze/Media Studies” 2003, nr 5 (15), s. 56 – 74. (wraz z M. Matuzikiem)
 11. Konsiliencyjny model nauk Edwarda O. Wilsona, (w:) I.S. Fiut (red.), Ideał nauki i wartości w filozofii XIX-XXI wieku, Kraków 2004, s. 291- 3014.
 12. Twórczość literacka w Sieci (Wybrane zagadnienia), (w:) M. Ostrowicki (red.), Estetyka wirtualności, Kraków 2005, s. 229-250.
 13. Idee filozoficzno-medioznawcze Marshalla McLuhana, (w:) I.S. Fiut (red.), Medialne i społeczne aspekty filozofii, Kraków 2005, s. 13 – 30.
 14. Jak byłaby możliwa ekofenomenologia? (w:) P. Czarnecki (red.), Filozofia bliższa życia, Warszawa 2005, t. I, s. 235-245.
 15. Spirala ujadania i jazgotu w mediach, (w:) K. Zmorzyński-Wolny, M. Wrońska, W. Furman (red.), Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Rzeszów 2006, s. 43-54.
 16. Baudrillard, czyli ekstensja McLuhana, (w:) I. S. Fiut (red.), Media, kobieta i śmiech, Kraków 2006, s. 11 – 24.
 17. Filozoficzne konsekwencje memetyki (Ku znaturalizowanej koncepcji umysłu), „Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne” 2006, nr 19, s. 141-160.
 18. Egzystencjalizm, (w:) L. Gawor, Z. Stachowski (red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006, s.273 – 296.
 19. Ekofilozofia, L. Gawor, Z. Stachowski (red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006, s. 401 – 420.
 20. Immanuel Kant a współczesne nauki biologiczne, „Kwartalnik Filozoficzny” 2006, T. XXXIV, Z. 2, s. 87-102.
 21. Rozwój zrównoważony w aspekcie społeczeństwa medialnego, „Problemy Ekorozwoju” 2007, vol. 2, no 2, s. 85-93.
 22. Konwergencja kulturowa a komunikowanie medialne, (w:) I. S. Fiut (red.), Kultura i tożsamość, Kraków 2007, s.13-32.
 23. Estetyka przeżycia interaktywnego, (w:) K. Wilkoszewska (red.), Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki polskiej, Kraków 2007, s. 555-568.
 24. Immanuel Kant a fenomen duchowości i religijności ekologicznej, (w:) E. Kochan, P. Ziemski (red.), Oblicza kultury. Człowiek – poznanie – twórczość, Szczecin 2007, s. 295 – 308.
 25. Prasa bezpłatna i lokalna w Małopolsce, (w:) J. Jarowiecki, A. Paszko, W. M. Kolasa (red.), Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – teoria – zjawiska, Kraków 2007, s.165 – 174.
 26. Geneza i kierunki rozwoju refleksji ekofilozoficznej, (w:) K. Łojek (red.), Człowiek w kulturze, Warszawa 2007, s. 177 – 192.
 27. Strategia zdobywania młodego słuchacza na przykładzie Radia MAXXX grupy medialnej RMF, (w:) J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Media regionalne. Sukcesy i porażki, Kielce 2008, s. 109 – 124 (wraz z M Nowakiem).
 28. Filozoficzne i medialne pojmowanie Lebensweltu-u, (w:) I. S. Fiut (red.), Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu, Kraków 2008, s. 63 – 84.
 29. Tożsamość poetów. Próba oglądu zjawiska od strony psychospołecznej, (w:) A. Pankiewicz, J. Rokicki, P. Plichta (red.), Tożsamość kulturoznawstwa, Kraków 2008, s. 185 – 198.
 30. Idea zrównoważonego rozwoju w perspektywie filozofii Henryka Skolimowskiego, „Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development” 2009, Vol. 4. No 2, s. 25-48.
 31. Prasa bezpłatna w Polsce w latach 1989- 2009. Nowe zjawiska rynkowe i czytelnicze, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3-4(199-200), s. 7-24.
 32. Obraz przemocy w prasie bezpłatnej, (w:) A. Kozieł, K. Gajlewicz, Media wobec przemocy i terroryzmu, Warszawa 2009, s.65-78.
 33. Etyka publiczności i mediów. Zarys problematyki, (w:) I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media. Status aksjologia funkcjonowanie, t. I., Lublin 2009, s. 94-104.
 34. Mediatyzacja publiczności przez nowe media, (w:) M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice 2009, s.58-72.
 35. Ewolucyjna i komunikacyjna koncepcja umysłu, (w:) I. S. Fiut (red.), Tożsamość – podmiot – komunikowanie, Kraków 2009, s. 85 – 102.
 36. Sytuacja wartości w komunikowaniu, (w:) M. Drożdż, I. S. Fiut (red.) Media światem człowieka, Kraków – Kielce 2009, s. 153- 166.
 37. Materia Twórczości Banksy´ego, (w:) M. Ostrowicki (red.), Materia sztuki, Kraków 2010, s. 217-230.
 38. Komunikowanie autopojetyczne według Niclasa Luhmana, (w:) I.S. Fiut (red.), Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych, Kraków 2010, s. 67 – 88.
 39. Przełom ekofilozoficzny w myśleniu według Zdzisławy Piątek, „Problemy Ekorozwoju /Problem of Sustainable Development” 2011, Vol. 6, No 1, s. 95-106.
 40. Obraz zrównoważonego rozwoju na łamach „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, „Problemy Ekorozwoju /Problem of Sustainable Development” 2011, Vol. 6, No 2, s. 93-100.
 41. O znaczeniu sztuki (dzieła sztuki) we współczesnych modelach komunikowania, „Estetyka i Krytyka” 2011, nr 20(1), s. 65-86.
 42. Władysława Tatarkiewicza pojęcie doskonałości a sztuka ponowoczesna, (w:) idem, Komunikowanie- poznanie kultura, (Seria: Idee i Myśliciele), Kraków 2011, s.155-176.
 43. Komunikacja blogowa. Wzory i ewolucja zachowań użytkowników, (wraz z M. Piątek), (w:) idem, Komunikowanie – poznanie – kultura, (Seria: Idee i Myśliciele), Kraków 2011, s. 57-89.
 44. Hipoteza sawanny w komunikowaniu, (w: ) M. Drożdż i I. S. Fiut (red.), Człowiek w świecie mediów, Kraków Kielce 2012, s. 16-36.
 45. Etyka dziennikarska a mechanizm „kozła ofiarnego”, (w:) M. Drożdż i I. S. Fiut (red.), Człowiek w świecie mediów, Kraków Kielce 2012, s. 261-277.

 

 1. Praca redakcyjna w czasopismach naukowych i radach naukowych:

 

 1. Członek redakcji „Zeszytów Prasoznawczych” w latach 1992-1998.
 2. Członek redakcji „Nowej Krytyki. Czasopisma Filozoficznego” – od 1992 roku.
 3. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development” (Czasopismo Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki z siedzibą w Salzburgu i Państwowej Rady Ochrony Środowiska) – od roku 2009.
 4. Znajduję się od 2009 na Editorial Board “Central Europen Journal of Communictaion” – organu naukowego Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

VIII. Prace opublikowane pod moją redakcją:

 1. Pod wspólną redakcją z Michałem Drożdżem opublikowaliśmy prace zbiorowe pt. Media światem człowieka (2010) oraz Człowiek w świecie mediów (2012).
 2. Pod wspólna redakcja z Michałem Drożdżem – Media w świecie człowieka (2013).