Rozporzadzenie Rektora AGH w sprawie zasad organizowania i odbywania praktyk