Pomoc socjalna

Studia

2020/2021 - NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Komunikat Prorektora ds. studenckich w sprawie stawek stypendialnych na rok 2020/2021

----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu Pana Prorektora, dotyczącego składania wniosków o stypendium rektora oraz z tabelą limitów średnich, uprawniających do składania wniosku.
Studenci obsługiwani przez system USOS składają wniosek elektroniczny w systemie USOSweb, studenci obsługiwani przez system Wirtualna Uczelnia mogą pobrać wniosek.
Wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br. Wniosek można wysłać pocztą tradycyjną na adres Dziekanatu WH (dane kontaktowe w zakładce Kontakt) lub złożyć w skrzynce na sprawy studenckie na portierni budynku D-13.

----------------------------------------------------------

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

----------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu Pana Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie stypendium rektora za wysoką średnią ocen.

----------------------------------------------------------

Zgodnie z komunikatem Pana Prorektora prosimy o przesyłanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz o stypendium rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen pocztą tradycyjną na adres Wydziału lub o składanie ich na portierni budynku D-13 w przeznaczonym do tego pojemniku. Raz jeszcze prosimy o rzetelne zapoznanie się treścią komunikatu Pana Prorektora i terminowe składanie wniosków.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: loziakk@agh.edu.pl lub telefoniczny w godzinach 8.30 - 14.00, tel. (012)617-43-90.

----------------------------------------------------------

Komunikat Prorektora - informacje o świadczeniach dla studentów

----------------------------------------------------------

Informacja o stypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

Zainteresowani Studenci składają swoje kandydatury za pośrednictwem Dziekanatu Wydziału Humanistycznego. Prosimy o pozostawienie dokumentacji w kopercie lub w teczce na portierni budynku D-13 lub o przesłanie dokumentacji pocztą tradycyjną na adres Dziekanatu Wydziału Humanistycznego, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, pokój 23.

Termin składania kandydatur upływa 4 października br.

Szczegółową procedurę ubiegania się o stypendium Ministra określa Regulamin świadczeń dla studentów w par. 31: https://www.dss.agh.edu.pl/akty-prawne/

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

----------------------------------------------------------

Informacje dotyczące rozdziału miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na stronie MS AGH: https://www.miasteczko.agh.edu.pl/
Komunikat Pani Rektor prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik w sprawie rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH na rok akademicki 2020/21

----------------------------------------------------------

Możliwość rejestracji wniosków elektronicznych o przyznanie stypendium socjalnego jest już otwarta. Wnioski można rejestrować zarówno w systemie USOS jak i Dziekanat.XP.

Można już składać wnioski elektroniczne o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. Wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów prosimy składać w teczce lub kopercie na portierni budynku D-13, można je także wysłać tradycyjną pocztą. Szczegółowe informacje oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajdują się tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/
W razie wątpliwości proszę o kontakt: 012-617-43-90 lub loziakk@agh.edu.pl

----------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Humanistycznym AGH osobą odpowiedzialną za potwierdzanie danych osób ubiegających się o stypendium z Fundacji im. Jerzego Juzonia jest Katarzyna Włodkowska-Łoziak, email: loziakk@agh.edu.pl, tel: (012)-617-43-90.
Więcej informacji o tym stypendium znajda Państwo tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/stypendia-fundacji-edukacyjnej-im-jerzego-juzonia-w-roku-akademickim-20202021/

Komunikat dr hab. Anna Siwik, prof. AGH (Prorektor ds. Studenckich) w sprawie stypendiów z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

----------------------------------------------------------

Informacje dotyczące świadczeń dla kandydatów na studia w AGH znajdują się tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/swiadczenia-dla-kandydatow-na-studia-w-agh/

 

 

2019/2020 - NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Stypendium z Fundacji Heleny i Tadeusza Zielińskich

Komunikat Pani Rektor dotyczący przyznawania świadczeń w okresie epidemii

Komunikat Pani Rektor dotyczący zapomóg

Komunikat Pani Rektor dotyczący odbioru decyzji

Składanie wniosków semestr letni 19_20

 

 

 

Pismo Pani Rektor dotyczące kredytów_informacje_2019_2020

 

Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej

 

 

REGULAMIN świadczeń dla studentów obowiązujący od 1 października 2019

Wysokość stypendiów

 • Wzory wniosków o świadczenia (załączniki do Regulaminu) znajdą Państwo tutaj.

 • Terminy składania wniosków o świadczenia (dla obecnych studentów):
Stypendia pomostowe na I rok studiów dla maturzystów 2019

 

Stypendium Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia przyznaje stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie dla młodych ludzi rozpoczynających studia, w których rodzinach średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył w 2018 roku kwoty 1350 zł i pochodzą ze wsi i małych miasteczek lub miast liczących poniżej 30 000 mieszkańców.

W tym roku odbywać się będzie VIII edycja programu stypendiów akademickich na rok 2019/2020. Rekrutacja stypendystów odbywa się wyłącznie przez internet. Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny od 8 lipca 2019 do 13 września 2019 na stronie internetowej Fundacji. Pod tym samym linkiem znajdą Państwo wszelkie szczegółowe informacje na temat programu.

Adres e-mail dla potwierdzania danych do celów stypendialnych: loziakk@agh.edu.pl

 

 

2018/2019 - STARSZE KOMUNIKATY

Pismo_10_stypendium - pismo

 

Rozdział miejsc na MS AGH - pismo Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw.

   • Stypendia z Fundacji im. Zielińskich


Można już składać wnioski o stypendia przyznawane przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu. Zachęcam do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w tej sprawie:

Styp_Zielinskich_pismo

Wniosek o przyznanie stypendium oraz Regulamin są dostępne poniżej:

Wniosek_o_styp._Zielinskich

Regulamin-Zielinskich-2016-17

Termin składania wniosków w Dziekanacie upływa 6 maja br. (poniedziałek).

Więcej informacji o stypendiach przyznawanych przez Fundację znajdą Państwo pod adresem: http://www.fundacjazielinskich.pl/

   • Informacje na semestr letni


Pismo_Pani_Rektor_dot_zmian_w_kredytach

Pismo_Pani_Rektor_IIsemestr

Składanie wniosków semestr letni 18_19

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Informacje na rok 2018-2019

Instrukcja wypełniania wniosku i kalkulatora

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wykaz dokumentów potrzebnych do ubiegania się o stypendium socjalne: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego

Wniosek o przyznanie zapomogi

Klauzula informacyjna_student

Klauzula informacyjna_czlonek rodziny

Wniosek korygujący

Dochody utracone i uzyskane

   • Zapomogi


Jak ubiegać się o zapomogę - wskazówki

Szczegółowe informacje dotyczące zapomóg: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

 

Pismo Pani Rektor  dotyczące wysokości świadczeń na semestr zimowy 2018-19

   • Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen


Stypendium rektora za średnią ocen_pismo Pani Rektor prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik

Stypendium rektora za średnią ocen_tabela średnich

   • Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wniosek korygujący

Wniosek o przyznanie zapomogi

Klauzula informacyjna_student

Klauzula informacyjna_czlonek rodziny

   • Stypendium Funduszu im. Staszica


Fundusz Stypendialny im. Stanisława Staszica przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeznaczony jest na pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych w AGH, pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z krajów rozwijających się (wytypowanych przez Radę Funduszu), i niepobierający innych świadczeń stypendialnych, z wyłączeniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.


Kwalifikacja kandydatów na stypendystów przeprowadzana jest odrębnie w dwóch grupach:


1) w grupie A, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia w nauce,


2) w grupie B, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium w związku z trudną sytuacją życiową.


Termin składania wniosków: 9 października 2018 (wtorek).

Szczegóły dotyczące tego stypendium znajdą Państwo tutaj: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-staszica/

Wniosek

Proszę składać wnioski BEZ załącznika nr 1 i 2, zostaną one uzupełnione później.

   • Stypendia rektora dla studentów I roku - olimpijczyków


Stypendia rektora dla olimpijczyków - pismo Pani Rektor

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty.


Wykaz olimpiad przedmiotowych z roku 2017/2018, których laureaci lub finaliści są uprawnieni do otrzymania stypendium rektora dla studentów I-go roku: wykaz olimpiad


Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie w dziekanacie podania do Pani Rektor wraz z załącznikiem potwierdzającym uzyskane osiągnięcia. Ostateczny termin składania podań: 5 października br.


Wzór podania dla olimpijczyków

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.
   • Stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe w roku akademickim 2018/2019


Wnioski o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia należy składać najpóźniej do dnia 5 października 2018r. w siedzibie Działu Spraw Studenckich, budynek C-1, pok. 111.

Pismo Pani Rektor oraz zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia

   • Kredyty i pożyczki studenckie


Pismo Pani Rektor w sprawie kredytów

   • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019


Termin składania wniosków: 2 października 2018 (z uwagi na termin Rady Wydziału, która opiniuje wnioski, proszę o składanie wniosków najpóźniej do dnia 12 września 2018). Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków znajdą Państwo poniżej:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Pismo Pani Rektor

Zgłoszenie kandydatury

Wniosek o stypendium ministra

Wniosek aktywny formularz

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

   • Oferta stypendialna dla Kandydatów na studia


Wszystkich Kandydatów rekrutujących się na studia w AGH zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ STYPENDIALNĄ.

Lista dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

   • Informacja dla Studentów I roku


Osoby zainteresowane ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów AGH w roku akademickim 2018/19 zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi składania wniosków (dostępne poniżej).


W celu ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę losową, Student zobowiązany jest złożyć wniosek elektroniczny, dostępny na koncie Studenta w systemie Wirtualna Uczelnia.


Do zalogowania się na indywidualne konto studenta w Wirtualnej Uczelni niezbędny jest PESEL i numer albumu, który zostanie przekazany Studentowi drogą mailową przez Wydział we wrześniu. Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni należy wypełnić elektroniczny wniosek, wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Dziekanatu.


W trosce o sprawne załatwienie sprawy i terminową wypłatę świadczeń gorąco apelujemy o kompletowanie dokumentów najszybciej jak to jest możliwe. Wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo tutaj


W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt: loziakk@agh.edu.pl, (012)-617-43-90.

   • Stypendia pomostowe


Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów pomostowych:

stypendia_pomostowe

   • Informacja o stypendiach Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia dla studentów I roku:


Szanowni Państwo rozpoczynający studia I stopnia,

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o stypendium akademickie z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia. O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

   1. ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2017 roku lub 2018 roku;

   2. w roku akademickim 2018/2019 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku;

   3. jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy;

   4. średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2017 r. 1260 PLN netto;

   5. posiada obywatelstwo polskie;

   6. posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem;

   7. posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.


Szczegółowe informacje wraz z procedurą ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Fundacji: www.fejj.pl

Formularz wniosków stypendialnych ma być aktywny od 09 lipca 2018r. na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja wymaga elektronicznego potwierdzenia danych ze strony Wydziału. W upoważnieniu jako adres e-mail dziekanatu należy wpisać: loziakk@agh.edu.pl

 

   • POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW AGH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH znajdą Państwo pod adresem: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/

Uprzejmie informuję, że od 18 czerwca 2018r. można już składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2018/2019.

Pismo Pani Rektor ws. stypendiów

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Od 1 czerwca 2017, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę są zobowiązani do wypełnienia najpierw elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wnioski będą dostępne na Państwa kontach od 18 czerwca br. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Instrukcja wypełniania wniosku i kalkulatora

Z uwagi na to, iż Uczelnia jest w sierpniu nieczynna, bardzo proszę o jak najwcześniejsze, w miarę możliwości, dostarczenie kompletnej dokumentacji, najlepiej jeszcze w czerwcu lub w lipcu. Pozwoli to nam wszystkim na spokojne załatwienie sprawy i na ograniczenie niepotrzebnych kolejek, pośpiechu i stresu we wrześniu i w październiku.

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Dziekanatu w dniach 18 czerwca br. - 20 września br.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń znajdą Państwo tutaj:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Zachęcam do zapoznania się z dodatkowymi informacjami, mającymi na celu ułatwienie Państwu całej procedury:

Informacje na rok 2018-2019

Dochody utracone i uzyskane

W razie wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu (osobiście, telefonicznie pod nr (12)617-43-90 lub mailowo na adres: loziakk@agh.edu.pl). Proszę również śledzić regularnie wydziałową e-tablicę ogłoszeń i zakładkę Pomoc socjalna na wydziałowej stronie.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do możliwie jak najwcześniejszego składania dokumentów, najlepiej jeszcze przed wakacjami.

   • Informacje dotyczące zakwaterowania w dyżurnych domach studenckich MS AGH


Wszystkich, którzy otrzymali miejsce w DS na okres wakacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem kwaterowania w dyżurnych domach studenckich

Harmonogram wakacje 2018

   • Zasady kwaterowania w domach studenckich MS AGH w okresie wakacji


Zasady kwaterowania na wakacje

   • Zasady rezerwacji miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH na rok akademicki 2018/2019


Zasady rezerwacji MS AGH

   • Rozdział miejsc w akademikach na rok akademicki 2018/2019


Rozdział miejsc w domach studenckich odbywa się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl. Wszyscy zainteresowani mogą składać elektroniczne wnioski w systemie informatycznym od 21 maja 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl w zakładce Informacje dla studentów.

 

 

 

 

 

2017/2018 - STARSZE KOMUNIKATY

   • Stypendium z Funduszu im. Zielińskich


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik.

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków w Dziekanacie upływa 30 kwietnia br.

Regulamin oraz wniosek o przyznanie stypendium są dostępne na stronie (trzeba przescrollować ją w dół):

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-zielinskich/

   • POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018


Pismo Pani Rektor dotyczące świadczeń pomocy materialnej na semestr letni

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim znajdą Państwo tutaj: Składanie wniosków semestr letni 17-18

Przydatne linki:

Wniosek o zapomogę

Wniosek korygujący

Dochody utracone i uzyskane

http://www.dss.agh.edu.pl/akty-prawne/ - Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Informacje na rok 2017-2018_semestr letni

Elektroniczne wnioski_stypendialne_-_instrukcja wypełniania

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/- Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: loziakk@agh.edu.pl, tel. (12)617-43-90.

   • Stypendium z Funduszu im. Staszica


Osoby, które chcą nadal otrzymywać stypendium w semestrze letnim, składają w Dziekanacie sprawozdanie z postępów w kształceniu oraz informację o dodatkowych osiągnięciach:

sprawozdanie_Staszic

Osoby, które nie złożą takiego sprawozdania, nie będą miały wypłacanego stypendium  w letnim semestrze. Sprawozdania należy składać jak najszybciej po uzupełnieniu wszystkich wpisów w systemie Wirtualny Dziekanat. Ostatecznym terminem składania sprawozdań w Dziekanacie jest 12 marca 2018r. (do 15 marca Wydział przekazuje je do Działu Spraw Studenckich).

   • szkolenie dla Studentów: rozliczanie Grantów Rektorskich


termin: 26 stycznia 2018r. (piątek) w godzinach 12:00 – 14:00

miejsce: sala audytoryjna, Pawilon U2

szczegóły szkolenia - zaproszenie

21 października 2017r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów studenckich. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej:

nowe kredyty studenckie

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zmiany-w-systemie-pozyczek-i-kredytow-studenckich-w-2017-r.html

 

 

 

   • Informacje dotyczące stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe znajdą Państwo tutaj:


Pismo Pani Rektor_osiągnięcia i kryteria

 

   • Informacje dotyczące stypendium rektora za wysoką średnią ocen znajdą Państwo tutaj:


http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow/

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Pani Rektor wnioski o stypendium rektora za wysoką średnią ocen należy składać w Dziekanacie najpóźniej do 10 października br. (wtorek). Wniosek jest do pobrania tutaj (NIE składają Państwo elektronicznego wniosku): wniosek o stypendium rektora

Bardzo proszę o zaznajomienie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stypendium rektora, które znajdą Państwo w piśmie Pani Rektor prof. Anny Siwik:

pismo w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Tabela z limitami i minimalnymi średnimi uprawniającymi do składania wniosku znajduje się tutaj:

limity DSS

Studenci, którzy ukończyli I stopień studiów poza AGH i mają średnią uprawniającą do złożenia wniosku, proszeni są o dołączenie do wniosku zaświadczenia z poprzedniej uczelni, podpisanego przez dziekana, o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok studiów.

   • Informacje dotyczące stypendium rektora dla studentów I roku 1 stopnia - olimpijczyków - znajdą Państwo tutaj:


Olimpijczycy pismo

Olimpijczycy_wykaz

 

 

   • Informacje dotyczące rodzajów świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH znajdą Państwo tutaj:


http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/

oraz w pliku Rodzaje świadczeń pomocy materialnej

Uprzejmie informuję, że można już składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2017/2018.

Pismo Pani Rektor ws. stypendiów

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Od 1 czerwca 2017, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę są zobowiązani do wypełnienia najpierw elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wnioski są dostępne na Państwa kontach. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wnioski_stypendialne_-_instrukcja

wniosek korygujący

Z uwagi na to, iż Uczelnia jest w sierpniu nieczynna, bardzo proszę o jak najwcześniejsze, w miarę możliwości, dostarczenie kompletnej dokumentacji, najlepiej jeszcze w czerwcu lub w lipcu. Pozwoli to nam wszystkim na spokojne załatwienie sprawy i na ograniczenie niepotrzebnych kolejek, pośpiechu i stresu we wrześniu i w październiku.

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Dziekanatu w następujących terminach: 01.06 - 25.07 br., 04.09 – 22.09 br.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń znajdą Państwo tutaj:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Zachęcam do zapoznania się z dodatkowymi informacjami, mającymi na celu ułatwienie Państwu całej procedury.:

Informacje na rok 2017-2018

Dochody utracone i uzyskane

 

W razie wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu (osobiście, telefonicznie pod nr (12)617-43-90 lub mailowo na adres: loziakk@agh.edu.pl). Proszę również śledzić regularnie wydziałową e-tablicę ogłoszeń i zakładkę Pomoc socjalna na wydziałowej stronie.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do możliwie jak najwcześniejszego składania dokumentów, najlepiej jeszcze przed wakacjami.

 

   • Informacja z stypendiach Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia dla studentów I roku:


Szanowni Państwo rozpoczynający studia I stopnia,

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o stypendium akademickie z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia. O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

   1. ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży i zdała egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku;

   2. w roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku;

   3. jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy;

   4. średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1200 PLN netto;

   5. posiada obywatelstwo polskie,

   6. posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,

   7. posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.


Szczegółowe informacje wraz z procedurą ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Fundacji: www.fejj.pl

Fundacja wymaga elektronicznego potwierdzenia danych ze strony Wydziału. W upoważnieniu jako adres e-mail dziekanatu należy wpisać: loziakk@agh.edu.pl

 

   • Informacja o stypendiach Ministra na rok 2017/2018:


Decyzją Pani Prodziekan dr Anny Małeckiej, termin składania wniosków w Dziekanacie upływa 18 września br. (poniedziałek), z uwagi na fakt, iż muszą one zostać zaopiniowane przez Radę Wydziału, która zbierać się będzie 25 września br.

pismo i załączniki pdf

zgłoszenie kandydatury doc

Wniosek i oświadczenie doc

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/#c8979

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

   • Informacja o stypendiach Staszica na rok 2017/2018


http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-staszica/

Stypendium Staszica_wniosek

Regulamin

 

   • Dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus


Od 1 października 2017 r. obligatoryjną formą wystąpienia o dofinansowanie wyjazdu w ramach programu Erasmus jest złożenie wniosku wg załączonego wzoru.

   1. Każdy student wyjeżdżający na studia lub praktyki za granicę w ramach programu ERASMUS może starać się o jednorazowe dofinansowanie wyjazdu.

   2. Wniosek z prośbą o dofinansowanie należy kierować do Prorektora ds. Studenckich.

   3. Wniosek o dofinansowanie można złożyć przed wyjazdem lub w terminie 30 dni od daty zakończenia programu.

   4. W celu uzyskania dofinansowania należy:

   5. a) Wypełnić wniosek. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. W uzasadnieniu należy wskazać miejsce i termin wyjazdu.
    b) Potwierdzić dane zawarte we wniosku w Dziale Współpracy z Zagranicą (C1, p. 109).
    c) Złożyć wniosek w Dziale Spraw Studenckich (C1, p.111).

   6. Kompletność wniosku zatwierdza DSS i przekazuje do decyzji Prorektora ds. Studenckich.

   7. DSS informuje studenta telefonicznie lub mailowo o decyzji Prorektora.

   8. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji Prorektora, od decyzji nie przysługuje odwołanie.


 

 

 

2016/2017


 

 

 

 

DOKUMENTY NIEAKTUALNE

 

2015/2016