Perspektywy zawodowe

Rekrutacja

PERSPEKTYWY ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW SOCJOLOGII WH AGH

Z najnowszego raportu na temat losów zawodowych absolwentów AGH (czerwiec 2013) wynika, że 81,3% absolwentów socjologii Wydziału Humanistycznego AGH pracuje zawodowo po ukończeniu studiów, a ponad 4% prowadzi własną działalność gospodarczą. Co ważne, prawie 82% z nich wykonuje pracę zgodną z wykształceniem.   Wydział Humanistyczny AGH uplasował się na III miejscu spośród wszystkich wydziałów uczelni pod względem liczby absolwentów pracujących zawodowo po ukończeniu studiów. Wysoką pozycję Wydział zawdzięcza nowoczesnym specjalnościom oraz programom studiów nastawionym na kształcenie praktycznych umiejętności dostosowanych do rynku pracy i dynamicznych zmian społeczno-kulturowych.ZatrudnienieSOCJOLOGOWIE uzyskać mogą w wielu przestrzeniach społecznych i rynkowych:

 • agencjach interaktywnych, public relations i reklamowych oraz firmach konsultingowych,

 • domach mediowych,

 • e-przedsiębiorstwach,

 • instytucjach medialnych,

 • instytucjach sektora publicznego, organizacjach rządowych i pozarządowych,

 • ośrodkach badań społecznych i rynkowych,

 • małych i średnich firmach oraz korporacjach.


Wśród zawodów, do jakich – dzięki licznym i zróżnicowanym warsztatom z zakresu szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej, reklamy i public relations,  medioznawstwa, nowych mediów i socjotechniki – przygotowują studia socjologiczne, wymienić można również takie, jak:

 • specjalista z zakresu PR,

 • rzecznik prasowy,

 • spin doctor,

 • specjalista ds. reklamy,

 • dziennikarz,

 • broker informacji,

 • trendsetter,

 • cool hunter,

 • menedżer w zakresie kierowania personelem,

 • mediator oraz negocjator w sytuacjach konfliktowych,

 • social media specialist,

 • usability specialist(specjalista do spraw użyteczności),

 • projektant architektury informacji,

 • strategy manager,

 • interactive communication specialist (specjalista do spraw komunikacji interaktywnej)


 

Opanowanie, rozwijanych w ramach studiów socjologicznych na WH, umiejętności przeprowadzania praktycznej analizy społecznych uwarunkowań konkretnych procesów gospodarczych pozwala także absolwentom na podjęcie pracy w charakterze specjalistów ds.:

 • analizy rynków,

 • prowadzenia projektów unijnych,

 • realizowania projektów w zakresie polityki społeczno-gospodarczej, w szczególności na szczeblach lokalnym i regionalnym.


Połączenie wykształcenia socjologicznego z zaawansowaną wiedzą na temat wykorzystania technologii informatycznych w procesach biznesowych pozwala im również skutecznie spełniać się w rolach ekspertów, doradców i konsultantów w:

 • firmach komercyjnych,

 • administracji państwowej i samorządowej.


Doskonale odnajdą się również w charakterze koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach oraz specjalistów w zakresie:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu sieci teleinformatycznych, przedewszystkim Internetu,

 • wykorzystywania środków elektronicznej wymiany danych,

 • projektowania i wdrażania aplikacji wspomagających realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,

 • zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich organizacjach, jak i międzynarodowych korporacjach.


Absolwenci socjologii zyskują także pełne (bowiem obejmujące, obok wiedzy i umiejętności z dziedziny gospodarki i nowych technologii, także „miękkie” kompetencje społeczne) przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

O wysokiej renomie studiów socjologicznych najlepiej świadczy ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej:„Jakość kształcenia socjologicznego na AGH jest wyborną wizytówką tej uczelni... ustanawia standard dla innych ośrodków kształcenia socjologicznego”.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW KULTUROZNAWSTWA WH AGH

Kulturoznawcomprogram studiów oferuje zdobycie umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami komunikacji międzykulturowej. Dzięki nim bez trudu odnajdą swoje miejsce na rynkach pracy we współczesnym świecie, w którym odległe kultury są tuż obok siebie, a przekaz kulturowy dokonuje się właśnie za sprawą nowych mediów.

Studia kulturoznawcze umożliwiają także absolwentom poznanie mechanizmów działania instytucji kulturowych oraz wyposażają w umiejętności i zdolności tworzenia form:

 • sztuk audiowizualnych,

 • dziennikarskich,

 • krytyki artystycznej,

 • animacji kultury.


Dzięki wskazanym kompetencjom są oni szczególnie dobrze przygotowani do pracy
w rozmaitych instytucjach kultury:

 • mediach,

 • muzeach,

 • kinach i teatrach,

 • agencjach reklamowych,

 • miejskich, gminnych, powiatowych ośrodkach kultury.


Są także gotowi do samodzielnych badań nad kulturą.

Zatrudnienie znaleźć mogą także w przestrzeni związanej z funkcjonalną, antropologiczną i estetyczną analizą komunikacji   wizualnej. Studia zapewniają im bowiem zdobycie kompetencji w zakresie:

 • obsługi współczesnych edytorów grafiki

 • projektowania graficznego

 • przygotowywania projektów wizualnych przeznaczonych do dystrybucji zarówno

 • w druku, jak i w sieci (DTP, projektowanie i pozycjonowanie stron internetowych).