Mniejszości narodowe w Polsce

(polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w XX w.)

Polska aż do 1939 roku była państwem wielonarodowym, gdzie obok siebie mieszkali Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Słowacy i inni. Łącznie mniejszości stanowiły ok. 30% obywateli państwa polskiego. Tematyka wykładu obejmuje podstawowe informacje i mniejszościach narodowych w Polsce. Problematyka wykładu koncentruje się głównie na wieku XX. Każda z tych mniejszości – choć w różnym zakresie – wniosła wkład w historie i kulturę Polski. Wykład obejmować będzie nie tylko dzieje poszczególnych narodowości, ale także ma na celu ukazanie wzajemnych relacji: Polacy wobec mniejszości i mniejszości wobec Polski i Polaków z uwzględnieniem wzajemnych zależności i często skomplikowanych stosunków, wzajemnych uprzedzeń, stereotypów i mitów, nierzadko funkcjonujących do dnia dzisiejszego.
Inne zagadnienia to:

  • Polityka państwa polskiego wobec mniejszości w okresie międzywojennym

  • Mniejszości narodowe wobec państwa polskiego,

  • stosunki narodowościowe: Polacy – Żydzi, Ukraińcy – Polacy.

  • antysemityzm,

  • Holocaust,

  • mniejszości narodowe w PRL (historia i polityka państwa wobec mniejszości)

  • stereotypy funkcjonujące w relacjach Polacy a mniejszości narodowe (np. żydokomuna)

  • mniejszości narodowe dzisiaj