Misja

Centrum Badań Społecznych „Technologia a społeczeństwo”

Cel: Centrum badawcze będzie podejmować problematykę wzajemnych związków pomiędzy technologią a społeczeństwem. Podstawowym kontekstem odniesienia dla naszych poszukiwań badawczych jest założenie o kulturowym i społecznym zakorzenieniu zmian technologicznych oraz o ich wzajemnych interakcjach. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do nowych technologii komunikacyjnych, które znacząco oddziaływują na procesy społecznej integracji. Stawia to przed nami dwojakiego rodzaju, wzajemnie powiązane pytania badawcze:

(a)    W jaki sposób zastosowanie nowych technologii, szczególnie technologii komunikacyjnych wpływa na zjawiska pozostające tradycyjnie w kręgu zainteresowań nauk społecznych i humanistycznych, takich jak na przykład społeczne zachowania i ich znaczenie?

(b)   W jakim zakresie kulturowe i społeczne konsekwencje zastosowania nowych technologii komunikacyjnych oddziaływują na racjonalność technologiczną twórców tych narzędzi oraz ich postrzeganie stwarzanych przez te technologie społecznych ryzyk?

Zakres:Te dwa pytania, pola badawcze są wzajemnie powiązane. Jednakże często w praktyce badawczej zarówno przedstawicieli nauk społecznych, jak i technicznych te ważne interakcje znikają z ich pola widzenia. Jednym z podstawowych zadań Centrum będzie zatem stworzenie płaszczyzny umożliwiającej interdyscyplinarne badanie zachodzących zmian technologicznych, społecznych i kulturowych. Wydział Humanistyczny AGH, a w jego ramach Centrum zaprasza do współpracy w budowaniu tej płaszczyzny inne, techniczne wydziały uczelni.

Badania: Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę Centrum nie zamierza ograniczać swojej działalności do specyficznych programów, czy paradygmatów badania zależności pomiędzy technologią a społeczeństwem (na przykład STS). Będziemy poszukiwać wielu pól badawczych, na których da się zaobserwować interesujące nas związki, korzystając z wiedzy eksperckiej pracowników Wydziału Humanistycznego AGH. Mamy nadzieję, że grono naszych współpracowników będzie się rozszerzało o pracowników innych wydziałów AGH a także praktyków w tych dziedzinach.