Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Nasz Wydział otrzymał od Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD zgodę na zorganizowanie w lipcu 2014 roku szkoły letniej „Society&Technology” dla studentów niemieckich w ramach programu „Go-East-Sommer-und Winterschule 2014”. Dziesięciu uczestników letniej szkoły otrzyma od DAAD stypendia na pokrycie kosztów uczestnictwa.
 • W Klubie Profesora AGH w budynku A-0 otwarto dnia 23.01 wystawę fotograficzną studentów II roku kulturoznawstwa WH. Zdjęcia odznaczały się dużą różnorodnością – od krajobrazów, przez martwą naturę, po codzienne obiekty i sytuacje. Wernisaż wystawy wzbogacony został oprawą muzyczną, również w wykonaniu studentów kulturoznawstwa.
 • Dnia 24.01 odbyła się na naszym Wydziale międzynarodowa konferencja naukowa „Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies”. Organizatorem był dr Łukasz Krzyżowski, kierownik Pracowni Badadnia Problemów Starzejących się Społeczeństw AGH. Podczas konferencji dyskutowano nad wieloma palącymi współczesnymi problemami, takimi jak strategie przechodzenia na emeryturę, życie rodzinne na emeryturze, polityka społeczna poszczególnych państw, płciowe uwarunkowania przechodzenia na emeryturę, typy aktywności społeczno-kulturalnej podejmowane na emeryturze czy też zagadnienie work & life balance. Miedzynarodowy charakter konferencji umożliwił szerokie, porównawcze spojrzenie na omawiane kwestie. [więcej…]
 • Dnia 27.01, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na kórym gościem był prof. Dariusz Doliński, Kierownik Katedry Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Wrocław), specjalizujący się w psychologii zachowań społecznych (mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej), w psychologii emocji i motywacji oraz w zagadnieniach genezy stereotypów, autor ponad dwustu publikacji naukowych. Pan Profesor wygłosił referat, pod tytułem „Bezrefleksyjność: zdrowie, edukacja, praca”.
 • Luty
 • Dnia 7.02 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej WH AGH. Rada jest ciałem doradczym Dziekana Wydziału. W jej skład wchodzą wybrani przez Radę Wydziału absolwenci studiów magisterskich Wydziału, zainteresowani przedstawiciele akademickich i pozaakademickich instytucji współpracujących z Wydziałem oraz Dziekan i Prodziekani WH. Kolejne zebranie planowane jest na czerwiec.
 • Marzec
 • W dniach 8-9.03 na naszym Wydziale odbyła się międzynarodowa konferencja Gender in Neo Pagan andNative Faith Movements in Central and Eastern Europe. Organizatorami spotkania byli Scott Simpson z Centrum Studiów Europejskich UJ oraz Anna Olszewska reprezentująca Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH. Spotkanie było piątym z serii konferencji poświęconych współczesnym ruchom religijnym, których reprezentanci odwołują się do idei odnowienia wierzeń przedchrześcijańskiej Europy. AGH po raz drugi pełniła rolę gospodarza konferencji. Podczas pierwszych dwóch dni obrady ogniskowały się wokół zagadnień płci w kontekście kultów neopogańskich i rodzimowierczych. Szczególną uwagę zwrócono na religię wicca, której dominantę stanowi swoboda ekspresji kobiecego ciała. Trzeciego dnia zaprezentowano blok referatów poświęconych metodom badań współczesnych ruchów neopogańskich. [więcej…]
 • Dnia 17.03 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendysty UNESCO, Pana Venanta Jaomanoro, zatytułowany Madagascar in Globalised World.
 • W dniu 20.03, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, wykład zatytułowany Przyszłość przeszłościwygłosił Prof. dr hab. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (instytucji współpracującej z Wydziałem Humanistycznym), kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedry Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wykład poświecony był zagadnieniom dziedzictwa kulturowego, jego interpretacji i konserwacji, pamięci i tożsamości, tradycji oraz jej aktualnego znaczenia. Wystąpienie miało charakter interdyscyplinarny i ilustrowane było bogatym materiałem wizualnym.
 • Dnia 24.03 Koło Naukowe Studentów Socjologii WH AGH zorganizowało debatę poświęconą ostatnim przełomowym wydarzeniom na Ukrainie pod znaczącym tytułem „Majdan i co dalej?”. W roli prelegentów wystąpili pracownicy naszego Wydziału: prof. Bohdan Yuskiv, prof. Dariusz Wojakowski, mgr Maciej Myśliwiec, oraz nasi studenci. Debata pozwoliła na swobodną wymianę zdań między wykładowcami i studentami, dzięki czemu każdy zyskał nowe, bogatsze spojrzenie na całą kwestię, nie opierające się wyłącznie na wyjaśnieniach oferowanych przez masowe media.
 • Student naszego Wydziału, Mikołaj Kostka, otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę na temat krakowskiego lotniska, zorganizowanym z okazji jego 50-lecia przez „Gazetę Wyborczą” i Kraków Airport. Z nagrodzoną pracą można zapoznać się tutaj.
 • Kwiecień
 • Dnia 8 kwietnia – podczas VII Krakowskich Dni Integracji – Pani prof. Barbara Gąciarz odebrała nagrodę INTEGRALIA 2014 za działania na rzecz studentów niepełnosprawnych.
 • Na naszym Wydziale powstała galeria artystyczna. Dnia 8.04 odbył się pierwszy wernisaż, na którym zaprezentowano fotografie studentów II roku kulturoznawstwa. Wernisaż wzbogacony został oprawą muzyczną, także w wykonaniu studentów.
 • Mgr Jowita Skrzypaszek, absolwentka naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie za swoją pracę magisterską w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” (V edycja), organizowanym przed Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Praca zatytyłowana byłaPrzeszłość, która żyje. O pamięci, pracy i nieformalnych sieciach kontaktów. Studium przestrzeni społecznej wsi Jurgów (Cepelia i Tanap – 1945-1989), zaś jej promotorem był prof. Janusz Mucha.
 • Dnia 14.04 z wykładem gościnnym na naszym Wydziale wystąpił dr hab. Maciej Kurcz z Uniwersytetu Śląskiego. Wykład na temat jedzenia w kulturze islamu oparty na wynikach badań własnych prowadzonych w Sudanie.
 • Maj
 • W dniach 8-9.05 odbyła się na naszym Wydziale Konferencja „Polscy (nie)pełnosprawni. Konsumenci, obywatele, pracownicy”. Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji była prof. Barbara Gąciarz. Patronat nad wydarzeniem objęli JM prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” kierowanego przez prof. Barbarę Gąciarz. Podczas licznych sesji tematycznych dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: niepełnosprawność a instytucje, niepełnosprawność a edukacja, aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Oprócz paneli dyskusyjnych oraz sesji z refaratami w programie konferencji znalazły się również warsztaty „Nowoczesne technologie w życiu niepełnosprawnych”. [więcej…]
 • Dnia 12.05 wykład otwarty na naszym Wydziale wygłosił dr Alberto Veira-Ramos, pracownik Wydziału Socjologii i Nauk Politycznych Uniwersytetu Karola III w Madrycie. Wykład zatytułowany był Comparing late working life and retirement in Europe and U.S..
 • W dniach 21-22.05 na naszym Wydziale miała miejsce studencko-doktorancka konferencja „Historia-Pamięć-Kultura”. Wśród prelegentów obok naszych studentów gościliśmy studentów i doktorantów z kilku polskich ośrodków naukowych, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Uniwersytety Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Organizatorami konferencji było Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH i Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawowały dr Magdalena Parus z Wydziału Humanistycznego AGH i dr Agnieszka Pasieka z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie.
 • Dnia 26.05 na naszym Wydziale dr hab. Piotr Mróz, Kierownik Zakładu Filozofii Kultury na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosił wykład zatytułowany Refleksje nad filozofią kultury na początku XXI wieku.
 • Czerwiec
 • W dniach 3-4.06 odbyła się na naszym Wydziale Interdyscyplinarna Międzynarodowwa Konferencja Naukowa „Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej”. Jej celem była dyskusja nad sposobami i kierunkami upamiętniania przeszłości w Internecie.  Organizatorem konferencji był nasz Wydział wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedrą Socjologii i Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska we Lwowie. Z ramienia naszego Wydziału za organizację odpowiadała dr Łucja Kapralska. [więcej…]
 • Dnia 4.06 odbyło się na naszym Wydziale spotkanie „W poszukiwaniu granic: niełatwe pytania i trudne odpowiedzi, czyli o sytuacji na Wschodniej Ukrainie”. Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji na wschodzie Ukrainy, zwłszcza o tym jak czują się mieszkańcy miasta Mariupola, z którym nasz Wydział od lat prowadzi wymianę studencką. Prelegentami byli: prof. Anna Siwik (Prorektor ds. Studenckich AGH, inicjatorka współpracy pomiędzy AGH a PPTU w Mariupolu), Andrzej Iwaszko (Prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu), Jurij Bondarenko (wykładowca na PPTU w Mariupolu). Spotkanie prowadził mgr Maciej Myśliwiec.
 • Dnia 6.06 odbył się na naszym Wydziale Dzień Otwarty, podczas wszyscy chętni do studiowania u nas mogli wziąć udział w warsztatach, w trakcie których przekonali się, na czym polega praca PR-owca, HR-owca, rzecznika prasowego, specjalisty ds. e-marketingu, czy medioznawcy. Mogli również poczuć akademicką atmosferę, poznać budynek Wydziału Humanistycznego oraz porozmawiać z obecnymi studentami, o tym jak naprawdę wyglądają u nas zajęcia. Warsztaty poprowadzili absolwenci naszego Wydziału (Bartosz Dembiński rzecznik AGH; Anna Jadwiga Orzech z Fundacji WOŚP; Maciej Myśliwec z WH AGH; Zyta Machnicka oraz Adriań Gamoń). Całość wydarzeń koordynowała Kinga Filipiak, studentka II roku socjologii na WH.
 • Dnia 14.06 odbyła się w Krakowie I Konferencja o Pracy i dla Pracy „LABOR OMNIA VINCIT”. Została ona objęta patronatem honorowym przez Rektora AGH JM Profesora Tadeusza Słomkę, Metropolitę Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza. Konferencja poświęcona była problematyce pracy i skupiała się głównie na jej pozaekonomicznych wymiarach: duchowym, psychologicznym, społecznym.
 • Lipiec
 • Dnia 3.07 odbyło się drugie posiedzenie Rady Społecznej WH AGH.
 • Na naszym Wydziale odbyła się siódma z kolei edycja Szkoły Letniej dla studentów z Meksyku. Przebywali na WH w dniach 23.06-19.07. Grupa liczyła 20 osób oraz dwie osoby z kadry – Ma del Carmen Perez oraz Eduardo do la Garma de la Rosa. Kurs nosił nazwę Ethics Fundamentals. Kierownikiem Szkoły jest prof. Anna Siwik. Za organizację dydaktyki odpowiada dr Anna Małecka.
 • Wrzesień
 • W dniach 14.09-20.09 w ramach programu Fundacji Stypendialnej i Szkoleniowej, dr Łukasz Krzyżowski (Wydział Humanistyczny) wraz z mgr. Wojciechem Kowalikiem (Wydział Zarządzania) uczestniczyli w wizycie przygotowawczej na Uniwersytecie Islandzkim. Celem wyjazdu było opracowanie wstępnych założeń wspólnego projektu badawczego.
 • Październik
 • Dnia 13.10 dr Jacek Gądecki pomyślnie przeszedł kolokwium habilitacyjne i decyzją Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
 • Dr Łukasz Krzyżowski otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia takie w roku 2014 otrzymało 202 wyróżniających się młodych polskich naukowców.
 • Dnia 27.10 odbył się na naszym Wydziale wykład prof. Zbigniewa Beli – dyrektora Muzeum Farmacji i wykładowcy Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – zatytułowany „Od magii przez alchemię do chemioterapii”.
 • Dnia 29.10 otwarta została wystawa „Czas żelaza. Front wschodni Wielkiej Wojny 1914-1918”. Twórcą tej wystawy jest dr Jerzy Pałosz, a organizatorami BIblioteka Główna AGH oraz nasz Wydział.
 • Listopad
 • Dnia 15.11 odbyła się kolejna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów licencjackich i magisterskich naszego Wydziału.
 • W dniach 14-23.11 dr Katarzyna Leszczyńska gościła w charakterze academic visitor w Departament of Antropology University College London (Wielka Brytania, Londyn). 
 • Dnia 24.11, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, gdzie gościem był prof. Tomasz Sikora, Dyrektor Instytutu Religoznawstwa UJ, którego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień fenomenologii religii, judaistyki, etnopsychologii i antropologii historycznej. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Ontologie nieskończoności w myśli żydowskiej (doktryna luriańska, Oskar Goldberg)”.
 • Grudzień
 • W dniach 1-12.12 dr Radosław Tyrała gościł w charakterze visiting fellow w Center for Religion and Modernity działającym przy Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy, Münster).
 • Rafał Sowiński, student I roku SUM kulturoznawstwa na naszym Wydziale otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014.
 • W dniach 3-4.12. gościł na naszym Wydziale Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który dokonywał oceny programowej na kierunku socjologia. W dziejach Wydziału była to już trzecia, rutynowa ocena socjologii.
 • Dnia 11.12 na naszym Wydziale odbyła się Sekcja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Laureatami zostali Damian Gałuszka, Agata Rejowska i Rafał Sowiński. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmował się dr hab. Jacek Gądecki, opiekun KNSS.