Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Ukazała się książka mgra Łukasz Krzyżowskiego Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej (Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna).
 • Marzec
 • 12.03.2009 r. odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu badawczego „Krakowscy seniorzy. Relacje z młodymi i wyzwania technologiczne”. W skład zespołu badawczego wchodzą prof. Janusz Mucha, dr Jacek Gądecki, mgr Łukasz Krzyżowski oraz studenci Wydziału Humanistycznego AGH. Skład zespołu jest otwarty.
 • Prof. Janusz Mucha wziął udział z referatem w międzynarodowej konferencji “Facing an Unequal World: Challenges for Sociology. Conference of the Council of National Associations ISA”; 23-25.03.2009; Taipei, Taiwan.
 • Ukazała się książka mgra Łukasza Krzyżowskiego Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji (Kraków: ZW NOMOS).
 • Ukazał się tom pisma pod redakcją dr Katarzyny Leszczyńskiej i prof. Zbigniewa Paska „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”,  Vol 4/2008 (London: Kempress Ltd.).
 • Ukazała się praca zbiorowa pod redakcją prof. Anny Siwik i prof. Lesława H. Habera Od robotnika do Internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego (Kraków: Uczelniane Wydawnictwa AGH). W tomie zawarte są referaty uczestników konferencji „Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego”, która odbyła sie na naszym Wydziale w roku 2007. Była to konferencja jubileuszowa, zorganizowana z okazji 40-lecia socjologii na AGH oraz 40-lecia pracy naukowej prof. Lesława H. Habera.
 • Kwiecień
 • Ukazała się książka prof. Janusza Muchy Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności (Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN).
 • Dr Jacek Gądecki został laureatem siedemnastej edycji programu stypendialnego START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tym roku spośród 872 kandydatów wybrano 106 najzdolniejszych młodych naukowców, którzy otrzymają od FNP roczne stypendium w wysokości 24 000 zł.
 • Student drugiego roku studiów stacjonarnych na kierunku „socjologia” Kamil Łuczaj został przyjęty w poczet studentów Collegium Invisibile. Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest organizacją skupiającą uzdolnionych studentów ze wszystkich polskich uczelni (niezależnie od kierunku studiów), którzy swoją przyszłość wiążą z pracą naukową. Profesorowie i studenci współpracują tam na zasadzie mistrz-uczeń. Kamil Łuczaj jest pierwszą osobą AGH w tym gronie, nie licząc prof. Janusza Muchy, który należy do grona tutorów. W tym roku ze 140 zgłoszonych osób przyjęto 18.
 • 20.04.2009 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Wojciecha Burszty zatytułowany „Kulturoznawstwo jako dyscyplina ksenogamiczna”. Wykład ten zainaugurował cykl „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”.
 • Maj
 • W dniach 8-9.05.2009 odbyły się na naszym Wydziale międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych”. Profesorowie, wybitni eksperci w dziedzinie transnarodowości – Thomas Faist, Ewa Morawska, Rhacel Salazar Parennas, Dorota Praszałowicz, Krystyna Slany i Izabela Wagner – mieli indywidualne wystąpienia, a także prowadzili sesje, podczas których referaty wygłaszali młodzi naukowcy. Organizatorami konferencji byli mgr Łukasz Krzyżowski z WH AGH i Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Impreza wpisuje się w obchody 90-lecia AGH. [więcej…]
 • W dniach 21-22.05.2009 na naszym Wydziale odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Society – Culture – Technology at the Dawn of the 21st Century”. Blisko 100 naukowców z całego świata dyskutowało podczas konferencji problemy dotyczące wpływu nowych technologii na dynamikę strukturalnych i kulturowych przeobrażeń społeczeństw współczesnych. Organizatorami konferencji byli: prof. Janusz Mucha (przewodniczący), dr Katarzyna Leszczyńska (sekretarz), dr Anna Olszewska, dr Magdalena Szpunar i lic. Maciej Myśliwiec. Impreza wpisuje się w obchody 90-lecia AGH. [więcej…]
 • W ramach Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej powstał Zakład Badania Stosunków Międzykulturowych. Jego kierownikiem została prof. Maria Szmeja.
 • Ukazała się książka dr Katarzyny Leszczyńskiej Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce (Kraków: ZW NOMOS).
 • W dniach 27.04-7.05.2009 odbył się wyjazd studyjny na Ukrainę zorganizowany w ramach umowy o współpracy między WH AGH a Przyazowskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Mariupolu. W trakcie wyjazdu przedłużono umowę o współpracy między tymi instytucjami. Udział w nim brało 10 studentów (Anna Bluj, Barbara Łazowska, Anna Kos, Anna Kotas, Małgorzata Krupa, Łukasz Sacha, Urszula Spolitakiewicz, Katarzyna Waśko, Małgorzata Załucka, Damian Żurawski) wraz z 3 opiekunami (mgr Maria Stojkow, Maciej Myśliwiec, Monika Korbiel).
 • W dniach 29-30.05.2009 Koło Naukowe Studentów Socjologii WH AGH zorganizowało konferencję studencką „Socjoagora”. Tegoroczna edycja, trzecia z kolei, zorganizowana zostala pod hasłem „Inspirowani Społeczeństwem”. Udział w niej brali przedstawiciele kół naukowych uczelni z całej Polski. WH reprezentowali: Dorota Jedlikowska, Karol Kaczorowski (zwycięzcy sesji), Anna Orzech i Rafał Talar. Koordynatorem przedsięwzięcia była Małgorzata Matlak, członek zarządu KNSS WH.
 • Studentka pierwszego roku SUM studiów stacjonarnych na kierunku „socjologia” Dorota Jedlikowska została Uczelnianą Lauretką w Konkursie na Najlepszego Studenta RP. Jest to konkurs organizowany po raz pierwszy przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Patronat honorowy nad nim pełnił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Czerwiec
 • Prof. Klaus Mueller wziął udział z referatem w międzynarodowej konferencji „Sociology at the Crossroads. The 39th World Congress of the International Institute of Sociology”; 11-14.06.2009; Erewań, Armenia.
 • Mgr Łukasz Krzyżowski w dniach 22.06-10.07 przebywał w Budapeszcie, biorąc udział w szkole letniej „Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies –  A Model for Europe”, zorganizowanej przez Central European University. Jego udział w tych warsztatach został w całości pokryty ze środków Marie Curie grant.
 • Lipiec
 • W dniach 29.06-25.07 przebywała na Wydziale Humanistycznym AGH grupa młodzieży z Meksyku, z Instituto Technologico y des Studios Superiores de Monterrey, Campus Queretaro i Campus Celaya, biorąc udział w zajęciach Szkoły Letniej Culture and Art, organizowanej przez nasz Wydział. Kierownikiem Szkoły jest prof. dr hab. Anna Siwik a opiekunem kursu – odpowiedzialnym za sprawy merytoryczne i organizacyjne – dr Anna Małecka. Program kursu obejmował wykłady w języku angielskim z tytułowego zakresu Culture and Art, prowadzone w większości przez pracowników Wydziału, naukę języka polskiego oraz zajęcia z zakresu nauk humanistycznych. Poza wykładami w salach Wydział zapewnił gościom z Meksyku bardzo bogaty program towarzyszących imprez kulturalnych. [więcej…]
 • Dr Katarzyna Leszczyńska przyjęła zaproszenie do grona recenzentów kwartalnika Studia Socjologiczne.
 • Wrzesień
 • W dniach 2-5.09 w stolicy Portugalii Lizbonie miała miejsce 9-ta międzynarodowa konferencja European Sociological Association. Temat obrad – „European Society or European Societies?”. To największa i najważniejsza tego typu impreza socjologiczna w Europie. Podobnie jak dwa lata temu w Glasgow, nasz Wydział miał tam liczną reprezentację. Podczas konferencji z referatami wystąpili: prof. Janusz Mucha, prof. Maria Szmeja, prof. Klaus Mueller, dr Maria Nawojczyk, dr Katarzyna Leszczyńska, dr Jacek Gądecki, mgr Anna Kulpa-Ogdowska, mgr Łukasz Krzyżowski oraz mgr Radosław Tyrała. Ponadto prof. Mucha i dr Nawojczyk byli koordynatorami własnych grup tematycznych, a prof. Mucha wystąpił jako prelegent w jednej z sesji półplenarnych.
 • Prof. Anna Siwik wzięła udział w XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który obradował w Olsztynie w dniach 16-19.09. Oprócz wygłoszenia referatu byla również współorganizatorem jednej z sesji.
 • Październik
 • Ukazała się książka pod redakcją prof. B. Gąciarz i dr E. Giermanowskiej (z INSS Uniwersytetu Warszawskiego) pod tytułem „Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców” (Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie).
 • 16.10.2009 prof. Barbara Gąciarz na konferencji „Zatrudnienie niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Jak jest i co można zmienić?” (Warszawa, organizator: Instytut Spraw Publicznych) wygłosiła jako kierownik projektu badawczego będącego przedmiotem konferencji i ekspert ISP referat dotyczący problemów integracji społecznej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Konferencja zgromadziła około 200 uczestników z całej Polski, w tym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, innych przedstawicieli centralnej administracji publicznej, reprezentantów ośrodków akademickich, organizacji pozarządowych i mediów.
 • 16.10.2009 mgr Ewa Migaczewska pomyślnie obroniła swoją pracę doktorską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy brzmiał: „Zawód: dziennikarz. Przemiany roli zawodowej dziannikarza w Polsce po 1989 roku”, promotorem był dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ, zaś recenzentami prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas i dr hab. Maciej Mrozowski, prof. SWPS.
 • 17.10.2009 prof. Barbara Gąciarz zaproszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako gość honorowy IX Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej pod hasłem „Przedsiębiorczość Polska” (Warszawa, Pałac Belwederski) wygłosiła referat i kierowała sesją, stanowiącą jeden z elementów przygotowania „Strategii walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2010-2015”.
 • W dniach 15-16.10.2009 na naszym Wydziale odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych”, organizowana przez WH AGH (w osobie dr Łucji Kapralskiej) oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (w osobie dr Bożeny Pactwa). Podczas konferencji, w gronie wybitnych naukowców, dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: mniejszości etniczne w Internecie, sytuacja rodzinna jako sytuacja mniejszościowa i jej sieciowe reprezentacje, Internet jako wsparcie dla mniejszości chorych i niepełnosprawnych, mniejszości seksualne w Internecie, Internet w aktywności grup wykluczonych ekonomicznie, religia i polityka w Internecie. Podczas podsumowania obrad mocno podreślano pionierski charakter konferencji. Należy też wspomnieć, że oprócz pracowników naszego Wydziału, udział z referatami wzięli w niej również studenci WH. Co zresztą nie stanowi precedensu, ale normę. [więcej…]
 • W dniach 22-23.10.2009 na naszym Wydziale odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole – indywidualne dążenia a troska o dobro wspólne”, zorganizowana przez Studium Pedagogiczne KSOiAS AGH we współpracy ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym z wykorzystaniem środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. Osobą odpowiedzialną za konferencję była dr Anna Okońska-Walkowicz. Konferencja była spotkaniem pracowników nauki z różnych ośrodków akademickich w kraju zainteresowanych badaniem postaw obywatelskich młodzieży oraz nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wspierających rozwój uczniowskich kompetencji społecznych i obywatelskich. [więcej…]
 • Listopad
 • W dniach 19-20.11.2009 nasz Wydział, wspólne z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zorganizował międzynarodową konferencję naukową „Religia a stosunki międzynarodowe”. [więcej…]
 • 20.11.2009 odbyło się na naszym Wydziale Seminarium Naukowe „Społeczność akademicka wobec studentów niepełnosprawnych. Źródła porażek i sukcesów integracji społecznej i aktywności zawodowej”. Organizatorem semianrium był Zespół Socjologii Ekonomicznej, działający w obrębie Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej (przewodniczącą zespołu organizacyjnego była prof. Barbara Gąciarz). [więcej…]
 • 27.11.2009 na podstawie książki „Marzec 1968 w Krakowie” habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim dr Julian Kwiek.
 • Grudzień
 • 1.12.2009 na podstawie książki „Wojna i Konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku” habilitował się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Wojciech Buchner.
 • W dniach 10-11.12.2009 na naszym Wydziale odbyła się Humanistyczna Sekcja Studenckiej Sesji Kół Naukowych. Tegoroczna edycja, ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, została podzielona na dwa dni. Udział w sesji wzięli zarówno studenci socjologii, jak i kulturoznawstwa. Tematyka wystąpień dotyczyła różnorodnych zagadnień społecznych i kulturowych. Wiele refaretów przygotowanych zostało w oparciu o własne badania przeprowadzane na potrzeby prac licencjackich. Zwyciężczynią Sekcji została Paulina Świątek, drugie miejsce zajął Kamil Łuczaj, a trzecie Izabela Stolarkiewicz. Dodatkowo, za zgodą Dziekana Wydziału, prof. Zbigniewa Paska, który ufundował pozaregulaminowe nagrody, wyróżniono Annę Kos i Karola Kaczorowskiego. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowała się mgr Maria Stojkow, opiekun Koła.
 • Mgr Łukasz Krzyżowski wziął udział z referatem w międzynarodowej konferencji „Paths Towards Reflexive Sociology: Ethnography Matters”; 10-11.12.2009; Porto, Portugalia.
 • Mgr Łukasz Krzyżowski wziął udział z referatem w międzynarodowej konferencji „Paths Towards Reflexive Sociology: Ethnography Matters”; 10-11.12.2009; Porto, Portugalia.
 • W prestiżowej serii „Monografie FNP” ukazała się książka dra Jacka Gądeckiego zatytułowana „Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu”.