Konflikty współczesnego świata. Terroryzm

Tematyka zajęć obejmuje:

  • kwantum wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł, charakteru i konsekwencji konfliktów zbrojnych. Ze względu na ekstremalny charakter oraz aktualność problemu wiele uwagi na zajęciach poświęcone będzie zagadnieniom terroryzmu (genezie, głównym nurtom, kontekstowi politycznemu, społecznemu i ekonomicznemu, religijnemu i narodowościowemu, ale także strategii, taktyce i metodom terrorystycznych ugrupowań);

  • źródła, rodzaje i przejawy współczesnego nacjonalizmu oraz konflikty (wojny) na tle narodowościowym. W zależności od zainteresowania studentów zajęcia obejmą również kwestie związane z głównymi zagrożeniami współczesnego świata (dysproporcje gospodarcze, ekologia, broń masowej zagłady, międzynarodowa przestępczość zorganizowana), działaniami podejmowanymi dla ich zapobieżenia, a także wpływu nauki i techniki (szczególnie militarnej) na obecny i przyszły charakter stosunków międzynarodowych.