Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej

O nas

Wszelkie aktualności dot. Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Ogólnej znajdziecie Państwo na naszym
profilu facebookowym.


***


spotkania w sem. letnim 2019/2020


wtorki godz. 12.10-13.40


sala 122


***


10.03.2020


Michał Wróblewski


Ontologie smogu. Jak infrastruktura i dane wpływają


na społeczne istnienie pyłów zawieszonych?


***


21.04.2020


Edyta Tobiasiewicz


Płeć społeczno-kulturowa w innowacyjnych


organizacjach zawodowych typu startup


***


12.05.2020


Katarzyna Tamborska


Pomosty czy pomniki? Próby wyjścia poza deficytowy


model komunikacji w placówkach popularyzujących naukę


***


19.05.2020


Katarzyna Cieślak


Interfejsy głosowe jako pole


wytwarzania wzorców płciowych


***


16.06.2020


Witold Wachowski


Systemy społeczno-poznawcze.


Na ile społeczne, na ile poznawcze?


***


Zapraszamy!


***


Zebrania Katedry odbywają się we wtorki
w godzinach od 12.10-13.40 w sali 122.

Konferencje organizowane w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH:

 • International Conference of Young Scientists "Sociology - Social Work - Regulation of Social Problems"; organizatorzy: Lviv Polytechnic National University, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Wydział Humanistyczny AGH; 24-25.04.2015, Lwów. Organizator: Dariusz Wojakowski, info.

 • Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa "Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej", 3-4.06.2014, Kraków. Organizatorka: Łucja Kapralska

 • International Conference "Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies", 24.01.2014. Organizator: Łukasz Krzyżowski

 • Konferencja naukowa "Pozareligijne wymiary duchowości", 6-7.12.2012. Organizatorzy: Katarzyna Skowronek, Radosław Tyrała

 • Konferencja naukowa "Problemy społeczne Małopolski i ich instytucjonalne wymiary. Refleksje teoretyczne i praktyczne rozwiązania", organizatorzy: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (AGH jako jeden ze współorganizatorów), 8.12.2011. Organizatorka: Katarzyna Leszczyńska

 • Międzynarodowa Konferencja „Performatywne wymiary kultury”, 12-13.05.2011. Organizatorka: Katarzyna Leszczyńska

 • Istota kultury szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych, 11-12.06.2010. Organizatorka: Ewa Augustyniak

 • Seminarium ogólnopolskie Społeczność akademicka wobec studentów niepełnosprawnych. Źródła sukcesów i porażek integracji społecznej i aktywności zawodowej, 20 listopada 2009 roku. Organizatorka: Barbara Gąciarz.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole – dążenia indywidualne i troska o dobro wspólne, współorganizowana ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym, 22-13 października 2009 roku. Organizatorka: Anna Okońska-Walkowicz.

 • Ogólnopolska konferencja Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, zorganizowana we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach w dniach 15-16 października 2009 roku. Organizatorki: Łucja Kapralska (AGH) i Bożena Pactwa (WSZiNS).

 • Międzynarodowa konferencja jubileuszowa organizowana przez WH AGH w dniach 21-22 maja 2009, pt. Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century. Organizatorzy: Janusz Mucha, Katarzyna Leszczyńska, Anna Olszewska, Magdalena Szpunar i Maciej Myśliwiec.

 • Ogólnopolskie (z udziałem wykładowców zagranicznych) warsztaty młodych naukowców Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie, metody, zjawiska, 8-9 maja 2009 roku. Organizator: Łukasz Krzyżowski.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana w dniu 26 września 2008 roku Moralne dylematy Polaków doby ponowoczesnej. Organizatorka: Agata Maksymowicz.

 • Międzynarodowa konferencja organizowana przez Economic Sociology Research Network ESA (Europejskie Towarzystwo Socjologiczne) i WH AGH w dniach 2-5 lipca 2008 roku jako międzyzjazdowa konferencja tego Komitetu Badawczego pod tytułem Economy in Society: Actors, Relations, Institutions. Organizatorzy: Maria Nawojczyk (AGH), Rafael Marques (Uniwersytet Techniczny w Lizbonie), Oliver Kessler (Uniwersytet w Bielefeld) oraz Pracownicy Zespołu Socjologii Ekonomicznej WH AGH.

 • Interdyscyplinarna (nauki związane z pedagogiką i zarządzaniem) konferencja ogólnopolska Istota kultury szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych, 6-7 czerwca 2008roku. Organizatorka: Ewa Augustyniak.

 • Międzynarodowa konferencja organizowana przez WNSS AGH oraz Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 9-11 czerwca 2006 roku, pt. New Spirituality In Monocultural and Pluralistic Societies. Organizatorzy: Janusz Mucha i Katarzyna Leszczyńska (AGH) oraz Zbigniew Pasek (wówczas UJ, obecnie AGH).

Łukasz Krzyżowski
lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl

PRACOWNIA BADANIA PROBLEMÓW STARZEJĄCYCH SIĘ SPOŁECZEŃSTW (PBPSS)
[AGH Research Group on Aging]

PRACOWNICY PBPSS:
Dr hab. Jacek Gądecki
Dr Łucja Kapralska
Dr Łukasz Krzyżowski
Dr Agata Maksymowicz
Prof. Janusz Mucha
Prof. Katarzyna Skowronek

Stali współpracownicy PBPSS (w ramach realizowanego grantu):
Serhat Öztürk (Hacettepe University, Turcja)
Mgr Wojciech Kowalik (WZ AGH)
Mgr Anna Pawlina (UEk)
Mgr Katarzyna Suwada (IFiS PAN)

PROBLEMATYKA BADAWCZA PBPSS

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw europejskich. Również w skali globalnej populacja Polaków starzeje się bardzo szybko. Według danych Eurostatu, w 2007 roku odsetek osób w wieku 80 lat i więcej stanowił w Polsce około 3% ogółu ludności, a w 2035 roku może wynosić prawie 8%. Dzięki lepszej opiece medycznej wydłuża się też przewidywane trwanie życia osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Starość demograficzna społeczeństw to nie tylko wydłużanie się przeciętnej trwania długości życia, ale też niska dzietność. W kontekście starzenia się społeczeństwa polskiego wspomniane dwa procesy wywołują paniki moralne związane z rodzącym się pytaniem o to, kto będzie opiekował się coraz dłużej żyjącymi osobami starszymi, skoro rodzi się tak mało dzieci (w Polsce kulturowo i prawnie zobligowane do opieki nad starymi rodzicami)? Paniki moralne są dodatkowo wzmacniane poprzez stale obecną w strategiach życiowych dorosłych Polaków migrację zarobkową, która nie tylko przyspiesza starzenie się społeczeństwa polskiego, ale zmienia też wzory relacji międzygeneracyjnych. Odpowiedzi na pytanie o to, kto będzie opiekował się osobami starszymi można szukać w rozwiązaniach innych państw, w których kultury starości nie jest tak silnie związana z rodziną, a opieką zajmują się instytucje, a nie dorosłe dzieci (albo w różnych proporcjach zarówno instytucje, jak i dorosłe dzieci). Rozwiązanie te nie są jednak w Polsce popularne (pomijając możliwości ich finansowania), a z „domami starców” wiążą się bardzo negatywne skojarzenia i medialne obrazy.

Starzenie się społeczeństw wywołuje nie tylko zmiany społeczne i demograficzne, ale również zwraca uwagę na specyficzne potrzeby osób starszych. Z wiekiem problemy niepełnosprawności intensyfikują się. Z badań diagnozy społecznej wynika, że w 2011 w Polsce przeszło 35% wszystkich niepełnosprawnych to osoby powyżej 65 roku życia. Osoby starsze, ale także szeroka kategoria osób w różnym wieki i o różnym stopniu niepełnosprawności, chcą jednak jak najdłużej prowadzić niezależne życie i mają w tym wymiarze specyficzne potrzeby. Odnoszą się one głównie do wspomnianych już kwestii związanych z autonomia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i wykonywaniem codziennych zadań, ochroną zdrowia, opieką długoterminową (w tym paliatywną) czy też z transportem. Nie można jednak zapominać również o aktywizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, wprowadzaniu dla nich ułatwień w dostępie do życia społeczno-kulturowego oraz włączeniu tej grupy do świata Internetu i nowych technologii komunikacyjnych. Potrzeby te (w szczególności w zakresie opieki nad osobami starszymi) mogą być w Polsce w coraz mniejszym stopniu zaspokajane w sposób tradycyjny, czyli poprzez nieformalne wsparcie rodzinne. Luka pomiędzy coraz większymi potrzebami rosnącej liczby kategorii osób starszych, a możliwościami zaspokajania tych potrzeb przez młodsze generacje może być wypełniona przez rozwiązania technologiczne (low-tech i high-tech; assistive technology, ICT).

Technologie informacyjno-komunikacyjne stają się coraz istotniejszym komponentem społecznego kontekstu życia jednostek. W dobie wzrastającej zależności obiegu informacji i usług od technologii coraz częściej pojawiają się obawy o równy i pełny dostęp tych zasobów różnych grup społecznych, w tym zwłaszcza osób starszych. Do listy specyficznych potrzeb osób starszych należy zaliczyć w pierwszej kolejności: ochrona i bezpieczeństwo w domu; monitoring, ocena i wsparcie w realizacji podstawowych funkcji; wsparcie i opieka dla osób z demencją; redukowanie problemu izolacji społecznej i autostygmatyzacji; wspieranie aktywności zawodowej; rozwiązania w obszarze rozrywki i wypoczynku. Prowadzenie niezależnego życia wymaga coraz większego udziału technologii. W rozwoju technologicznym (low-tech i high-tech; tzw. projektowaniu uniwersalnym; assistive technologies, ICT) upatrywać można nowych możliwości w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami. Nowe technologie mogą pomóc osobom starszym i niepełnosprawnym w prowadzaniu niezależnego, długiego i zdrowego życia. Mogą również pomóc w aktywności zawodowej oraz przeciwdziałaniu izolacji społecznej. Również w przypadku młodszych generacji technologie mogą być pomocne – chociażby poprzez ułatwienie realizacji aspiracji zawodowych czy choćby umożliwienie połączenia pracy zawodowej i opieki nad starszymi rodzicami. Ważne jest, aby wraz z rozwojem technologicznym służącym osobom starszym szła społeczna refleksja. Powinna ona być związana nie tylko z badaniem potrzeb interesującej nas tutaj kategorii wieku, ale i konsekwencji wynikających z coraz większej roli technologii w życiu osób starszych i osób z dysfunkcjami. W ramach PBPSS poszukiwać zatem będziemy odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

Jak starzenie się społeczeństw (w szczególności społeczeństwa polskiego) zmienia kształt życia jednostek, rodzin, grup społecznych i całych populacji?
Jakie są specyficzne potrzeby osób starszych?
W jaki sposób rożni aktorzy społeczni (rodzina – społeczność lokalna - rynek – państwo) odpowiadają na te potrzeby? Jakie są tego konsekwencje?
W jaki sposób technologia (low-tech i high-tech; projektowanie uniwersalne; assistive technology) może odpowiedzieć na potrzeby osób starszych i z dysfunkcjami? Jakie są tego konsekwencje?

POTENCJAŁ BADAWCZY PRACOWNIKÓW PBPSS. WYBRANE TEMATY BADAWCZE
badanie potrzeb, ograniczeń oraz usability w zakresie korzystania z technologii wspierających osoby starsze. Pracownicy PBPSS dysponują wiedzą i narzędziami socjologicznymi, które są niezbędne do badania potrzeb interesującej nas tutaj kategorii wieku. Aby wdrażane rozwiązania w sposób realny likwidowały bariery w różnych obszarach życia niezwykle istotna wydaje się rzetelna diagnoza potrzeb i ograniczeń różnych kategorii i grup osób.
analiza społecznej recepcji proponowanych rozwiązań technologicznych - wkład nauk społecznych w likwidowanie barier nie powinien jednak ograniczać się jedynie do analizy potrzeb. Jak pokazują wyniki badań między innymi w zakresie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu, kluczowa wydaje się również społeczna recepcja proponowanych rozwiązań technologicznych. Okazuje się bowiem, że wraz z nasyceniem się społeczeństw technologiami wykluczenie cyfrowe/technologiczne I stopnia (odnoszące się do fizycznej dostępności technologii) ustępuje miejsca wykluczeniu cyfrowemu/technologicznemu II stopnia (związanego z kompetencjami, motywacją i sposobami wykorzystywania technologii) oraz pojawianiem się nowych barier natury społeczno-kulturowej (marginalizacja i dyskryminacja ze względu na wiek na poziomie praktyk i dyskursów).
c/ analiza konsekwencji i przemian społecznych wywołanych rozwojem technologii wspierających. Kolejny ważny obszar wyzwań stojących przed naukami społecznymi związany jest z tym, że recepcji nowych technologii towarzyszą często trwałe zmiany społeczne, przeobrażające charakter i formę stosunków społecznych, co w efekcie prowadzi do instytucjonalizacji nowych wzorów kulturowych. Rolą pracowni, obok wskazanych powyżej zadań, byłoby więc także prowadzenie badań nad kierunkiem i charakterem wskazanych przemian.

GRANTY

A Realizowane
Relacje międzygeneracyjne w Polsce oraz Turcji. Analiza porównawcza (Serhat Ozturk, Łukasz Krzyżowski)
B Zrealizowane
-„Za starzy na pracę, za młodzi na emeryturę. Młodzi emeryci” w polskich i europejskich kulturach starości”; okres realizacji 2012-2014, kwota: 143 000, grant dla młodych naukowców finansowany przez MNiSzW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 21H 11 0005 80. Kierownik projektu: Łukasz Krzyżowski (główni wykonawcy: Wojciech Kowalik, Katarzyna Suwada, Anna Pawlina).
„Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne. Współczesne polskie „kultury migracji””; okres realizacji: 2011-2013, kwota: 40 000, grant promotorski Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nr 5317/B/H03/2011/40, funkcja głównego wykonawcy projektu; kierownik projektu: Janusz Mucha (główny wykonawca: Łukasz Krzyżowski).
Studencki projekt badawczy: „Krakowscy Seniorzy. Relacje z młodymi i wyzwania technologiczne”; okres realizacji: 2009-2010. Opieka naukowa: Janusz Mucha, Łukasz Krzyżowski, Wojciech Kowalik i Jacek Gądecki.

PUBLIKACJE
Wybrane publikacje dotyczące starości i technologii pracowników Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej (WH AGH):

Książki:
Łukasz Krzyżowski, Wojciech Kowalik, Katarzyna Suwada, Anna Pawlina. 2014. Młodzi emeryci w Polsce. Miedzy biernością a aktywnością. Warszawa: WN Scholar.
Łukasz Krzyżowski. 2013. Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Warszawa: WN Scholar.
Janusz Mucha i Łukasz Krzyżowski (red.). 2011. Ku socjologii starości : starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wydawnictwa AGH.
Janusz Mucha i Katarzyna Leszczyńska (eds). 2010. Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing.
Agata Maksymowicz (red.). 2009. Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności: wybrane problemy, Kraków: ZW NOMOS.
Janusz Mucha. 2009. Uspołeczniona racjonalność technologiczna: naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Wybrane artykuły w czasopismach recenzowanych:
Łukasz Krzyżowski i Janusz Mucha. 2014. Transnational caregiving in turbulent times. Polish migrants in Iceland and their old parents in Poland, "International Sociology" 29: 22-37.
Łukasz Krzyżowski i Janusz Mucha. 2012. Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych : polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 1: 191-217.
Łukasz Krzyżowski. 2012. Opieka nad osobą starszą i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 1: 125-141
Łukasz Krzyżowski. 2012. Old „euro-orphans”? Migration of adult children and social security of their old parents, “Kultura i Edukacja” 2: 248-266.
Agata Maksymowicz. 2012. Jakość życia z ciężkimi chorobami przewlekłymi i terminalnymi oraz jakość umierania w Polsce z perspektywy badań socjologicznych – dyskusja wokół literatury przedmiotowej, „Studia Humanistyczne AGH” 11/4: 223–229.
Janusz Mucha i Łukasz Krzyżowski. 2010. Aging in Poland at the dawn of the 21st century, “Polish Sociological Review” 2: 247–260.
Łucja Kapralska i Agata Maksymowicz. 2009. Internet jako theatrum śmierci o przeżywaniu umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecie, „Kultura i Społeczeństwo” 3: 191–208.
Wybrane artykuły w recenzowanych pracach zbiorowych:
Janusz Mucha i Łukasz Krzyżowski. 2012. Polska starość na początku XXI wieku, w: Krzysztof Frysztacki i Piotr Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, s. 125-141.
Agata Maksymowicz. 2010. Chorzy i umierający – wykluczenie a obecność w Internecie, w: Łucja Kapralska (red.) Agora czy Hyde Park?: Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Kraków: ZW NOMOS, s. 282–294.
Agata Maksymowicz. 2010. Nowoczesne technologie a jakość umierania w dzisiejszych czasach, w: Janusz Mucha (red.), Nie tylko Internet: nowe media, przyroda i ,,technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków: ZW NOMOS, s. 326–334.

Publikacje dotyczące starości i technologii pozostałych pracowników Wydziału Humanistycznego AGH:
Robert, Borkowski (red.). 2007. Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze, Kraków: Wydawnictwa AGH.
Publikacje dotyczące starości i technologii studentów Wydziału Humanistycznego AGH:
Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (red.). 2011. Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków: Wydawnictwa AGH.
Publikacje dotyczące starości i technologii stałych współpracowników PBPSS:
Wojciech Kowalik. 2012. ,Dojrzałość w sieci” – małopolscy seniorzy wobec Internetu, w: (Nie)czekając na starość : wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian, Kraków: ROPS.
Dominik Batorski, Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Wojciech Kowalik, Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Jan M. Zając, Monika Żychlińska. 2010. Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Warszawa : UPC Polska Sp. z o. o.
Wojciech Kowalik. 2010. Seniorzy w sieci : osoby starsze jako mniejszość w wirtualnym świecie, w: Łucja Kapralska (red.) Agora czy Hyde Park?: Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Kraków: ZW NOMOS, s. 188–202.
Wojciech Kowalik. 2011. Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym, w: Janusz Mucha i Łukasz Krzyżowsk (red.), Ku socjologii starości : starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 227–256.
Wojciech Kowalik. 2009. Wykluczenie cyfrowe jako nowa płaszczyzna podziałów w społeczeństwie informacyjnym, „Studia Humanistyczne” tom 7/2009, s. 73-84.
Wojciech Kowalik. 2008. Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracy, w: Wojciech Pawnik i Lidia Zbiegień-Maciąg (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 347-354.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA
Pracownia współpracuje z Regionalny Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie prac związanych z projektem „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną.

Pracownia współpracuje również z Regionalnym Centrum Integracji Społecznej oraz z Małopolskim Instytutem Kultury.

KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW PBPSS

A Konferencje i sesje plakatowe - zorganizowane
Łukasz Krzyżowski, Wojciech Kowalik, Katarzyna Suwada: 24 stycznia 2014, międzynarodowa konferencja naukowa "Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies".
Janusz Mucha i Łukasz Krzyżowski: 8-11 września 2010 r. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, organizacja grupy tematycznej „Starzenie się w przebiegu życia jednostki w warunkach dynamicznych przemian”.
Łukasz Krzyżowski i Jolanta Perek-Białas: 8-11 września 2010 r. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, organizacja sesji plakatowej „Starość, starzenie się i relacje międzypokoleniowe na początku XXI wieku”.

Seminarium studenckie:
Monika Chorobik i Jowita Skrzypaszek: 11 czerwca 2010 r. Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowe „Przestrzenie Seniorów. Starość i relacje międzygeneracyjne”.

W ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (wrzesień 2013) pracownicy, współpracownicy oraz studenci związany z PBPSS organizowali następujące sesje:

 

 • Łukasz Krzyżowski oraz Sylwia Urbańska (IS UW): Migration and social security of individuals and families in transnational social spaces. Practices and discourses in Central and Eastern Europe

 • Wojciech Kowalik i Anna Pawlina: Nowe zjawiska i procesy w polskich kulturach starości

 • Jacek Gądecki i Paweł Kubicki (UJ): Procesy, elity i ruchy miejskie

 • Monika Chorobik i Magdalena Woźniakowska: Strategie jednostek wobec starości (sesja posterowa)


 
Individual Research Projects for 2015
Department of Sociology and Social Anthropology

dr Ewa Augustyniak – The organizational culture in Polish high schools.

dr hab. Jacek Gądecki – Research on work spaces and private spaces in the late modernity

dr Maria Katarzyna Grzegorzewska – Stress and burnout among teachers and the individual sources of supporting.

dr Łucja Kapralska - Internet as a means of integration and disintegration of ethnic groups

dr Łukasz Krzyżowski – Patterns of care of the elderly in Polish and European cultures of ageing

dr Katarzyna Leszczyńska – Reproduction and self-reproduction of the feminity in the organizational fields of the Roman Catholic Church in Poland

dr Agata Maksymowicz – Medicine and education: quantitative and qualitative tranformations in XXIth century.

Professor Janusz Mucha – Migrations of highly qualified workers

Professor Katarzyna Skowronek – Religiosity and spirituality in Polish private and public discourses. Language of religion and language of pop-culture. Linguistic and cultural analysis

dr Radosław Tyrała – Miniority status and social functioning of Polish nonbelievers