Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej

O nas

PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH KATEDRY 2019/2020


14 stycznia 2020r. - dr Seweryn Rudnicki, Badania user experience i  wytwarzanie "actionable social knowledge"

19 maja 2020 r. - dr Dorota Żuchowska-Skiba, prof. Maria Nawojczyk, Społeczno-kulturowe konteksty energetyki rozproszonej w Polsce

26 listopada, godz. 12.10, s. 126

Doc. Viktor Savka (stypendysta Fundacji im. Wyhowskiego),

Instytucje społeczne jako systemy dynamiczne

 

PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH KATEDRY 2018/2019


5 listopada - sprawy bieżące i organizacyjne

10 grudnia - prof. nadzw. dr hab. Dariusz Wojakowski, Badania społeczności lokalnych: problem zagrożeń naturalnych oraz granic materialnych i symbolicznych

14 stycznia - spotkanie ze stypendystą UNESCO na Wydziale Humanistycznym AGH

11 marca - dr Joanna Pyrkosz-Pacyna, Monografia pt.: Psychologia przedsiębiorczości

13 maja - dr Marzena Mamak-Zdanecka, Firmy rodzinne - szanse i bariery w kontekście współczesnej gospodarki

20 maja - mgr Agata Sulikowska-Dejeny, Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim

17 czerwca - dr Magdalena Igras-Cybulska, Badanie interakcji z robotami asystującymi

 

PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH KATEDRY 2017/2018


13 listopada - dr Magdalena Igras-Cybulska, Nowa aparatura na Wydziale Humanistycznym (interfejsy audio, wirtualnej rzeczywistości, eyetrackery oraz sensory biometryczne): specyfikacje, zastosowania, prezentacja działania

11 grudnia

1. godz. 12.10-13.10 spotkanie z prodziekanem WH ds. nauki, prof. dr hab. Zbigniewem Paskiem

2. godz. 13.10-13.45 prof. dr hab. Bohdan Youskiv z Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem wygłosi referat "Konkurencyjność zasobów ludzkich pogranicza polsko-ukraińskiego".

26 lutego - dr Tomasz Piróg, Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne, koreferat - dr Seweryn Rudnicki

12 marca - spotkanie ze stypendystą UNESCO na Wydziale Humanistycznym AGH - Sandą Jerifiahy Rasamuel, New Concept of Sustainable Development throughout the Wood Field in Madagascar, prowadzenie prof. dr hab. Maria Nawojczyk

19 marca - dr Tomasz Masłyk, Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych jako podstawa działań ekspresyjnych i jego wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz zadowolenie z życia

14 maja - dr Joanna Pyrkosz-Pacyna, Udział kobiet i mężczyzn w naukach ścisłych - raport z badań studentek i studentów AGH

18 czerwca - mgr Lidia Synowiec, Polscy przedsiębiorcy w polsko-niemieckim obszarze transgranicznym. Motywacje i wyzwania w świetle opinii ekspertów

 

 
 

Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej powstała w październiku 2010 r., z połączenia Katedry Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania (istniejącej od 2001 r. pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Lesława H. Habera) i Zespołu Socjologii Ekonomicznej. W latach 2010-2015 pracami katedry kierowała dr hab. Barbara Gąciarz (prof. AGH). Od 2015 do listopada 2016 roku funkcję p.o kierownika pełniła dr hab. Maria Nawojczyk (prof. AGH), od listopada 2016 roku katedrą kieruje dr hab. Stella Grotowska (prof. AGH).

Teoretyczne studia pracowników katedry koncentrują się wokół takich kwestii jak: instytucjonalne wparcie osób niepełnosprawnych, społeczeństwo informacyjne, funkcjonowanie instytucji gospodarczych, procesy instytucjonalizacji, stosunki pracy i społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy w kontekście globalnym i lokalnym (zmiany zachodzące w Polsce), kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, międzykulturowe zróżnicowanie wzorców przedsiębiorczości, analiza nowych przejawów dynamiki gospodarki w Europie na początku XXI wieku.

W ramach Katedry realizowane są liczne studia empiryczne dotyczące następujących kwestii:

 • instytucjonalny wymiar polityki wobec osób niepełnosprawnych w Polsce.

 • przekształcenia w funkcjonowaniu administracji publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym;

 • funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej w Polsce;

 • społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy i gospodarka internetowa;

 • psychologia mediów;

 • rynek pracy i stosunki pracy w Polsce w europejskiej perspektywie porównawczej;

 • pozycja kobiet na rynku pracy;

 • społeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości;


 

Najważniejszymi studiami empirycznymi z ostatnich 5 lat, w których uczestniczyli pracownicy Katedy, były dwa duże granty związane z badaniem instytucji:

 • "Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności" (PFRON, 2011-2014, kierownik: prof. Barbara Gąciarz) [LINK do strony WWW projektu] • „Cywilizacyjny rozwój społeczności subnarodowych a procesy instytucjonalizacji samorządności terytorialnej i partycypacji społeczno-ekonomicznej w Polsce” (MNiSW, 2008-2011, kierownik: prof. Barbara Gąciarz)


W ostatnich latach czworo pracowników obroniło prace doktorskie (Tomasz Masłyk w 2008 r.,  Ewa Migaczewska w 2009 r., Maria Stojkow w 2011r., Tomasz Piróg w 2015 r.), jeden uzyskał tytuł profesora zwyczajnego (Krystyna Slany w 2010 r.), jeden uzyskał habilitację (Maria Nawojczyk w 2011).

Pracownicy Katedry współpracują z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi:

 • Barbara Gąciarz jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i ekspertem Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

 • Maria Nawojczyk współpracuje z Katedrą Socjologii Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz stale uczestniczy w projektach dydaktycznych i wydawniczych firmy SPSS Polska.


Nasza katedra zainicjowała powołanie studiów socjologicznych o specjalności E-gospodarka oraz współtworzyła ich program, który otrzymał nagrodę za inowacyjność i dofinansowanie w "Konkursie o milion" organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rodzina w świecie nowej gospodarki
16 listopada 2017
Pliki do pobrania: Program (pdf)  Plakat (pdf)
 

W roku 2015 Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej realizuje badania statutowe Konteksty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski: gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie publiczne, kapitał społeczny. a w ich ramach następujące zadania badawcze (tematy indywidualne):

 

Tematy zadań badawczych realizowanych przez pracowników katedry w roku 2017.

dr hab. Barbara Gąciarz – prof. nadzw.

Instytucjonalne uwarunkowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce.

dr hab. Maria Nawojczyk - prof. nadzw.

Koncepcje neoliberalne i ich wpływ na funkcje współczesnych uniwersytetów.

dr hab. Stella Grotowska

Przestrzeń publiczna - ludzie, instytucje, działania.

dr Andrzej Augustynek

Hipnoza w pracy biegłego sądowego; możliwości i ograniczenia.

dr Marzena Mamak-Zdanecka

Przedsiębiorczość Trzeciego wieku a sukcesja firm w warunkach technologicznie zorientowanego społeczeństwa i gospodarki.

dr Tomasz Mastyk

Kapitał społeczny a problem zdrowia w perspektywie indywidualnej, społecznej i instytucjonalnej.

dr Ewa Migaczewska

Potencjał Internetu a sytuacja osób niepełnosprawnych.

dr Tomasz Piróg

Lokalna polityka społeczna. Perspektywa instytucjonalna.

dr Grzegorz Ptaszek

Edukacja medialna różnych grup społecznych w dobie mediów cyfrowych - cele, metody, działania.

dr Seweryn Rudnicki

Społeczny wymiar innowacji.

dr Maria Stojkow

Przemiany ładu społecznego w krajach arabskich. Obraz współczesnego internauty z niepełnosprawnością.

dr Dorota Żuchowska-Skiba

Nowe ruchy społeczne w dobie społeczeństwa ponowoczesnego i nowych technologii medialnych.  Ruch niepełnosprawnych jako ruch nowego typu.

mgr inż. Jarosław Królewski

Technologie w metodologii. O zmieniającym się charakterze badań socjologicznych w erze nowych środków komunikacji.