Informacje ogólne

O nas

Historia, profil i infrastruktura Wydziału Humanistycznego

Wydział Humanistyczny powstał w roku 2001.  Przez osiem lat – do 2008 roku – nosił nazwę Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych. Autorką koncepcji powołania nowego Wydziału i jego dobrym duchem była prof. Anna Siwik wspierana przez zespół swoich najbliższych współpracowników oraz przez ówczesnego Rektora AGH – prof. Ryszarda Tadeusiewicza, który postanowił  nie tylko dać szansę pionierskiemu pomysłowi włączenia w struktury uczelni technicznej autonomicznej jednostki humanistycznej, ale służył także swoją wiedzą, doświadczeniem, zaangażowaniem i pomocą podczas trudnego procesu jej tworzenia.

KOB_4581

Inicjatorzy, szukając idei dla projektu nowego Wydziału, który zastąpiłby działający w ramach Akademii Górniczo-Hutniczej Instytut Nauk Społecznych, a jednocześnie wykorzystał jego potencjał, postawili sobie ambitny cel stworzenia studiów, które wniosą na rynek edukacyjny zupełnie nową, wyjątkową jakość. Należało zatem znaleźć adekwatną do ambitnych planów formułę rodzącego się wydziału, znak szczególny, który przyciągnie studentów i podkreśli unikalny charakter tej nowej oferty edukacyjnej. Postanowiono zwrócić uwagę na dwa aspekty – wykorzystać zaplecze techniczne AGH oraz wskazać na praktyczny, stosowany charakter nowego kierunku. Tak powstała idea Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH, którą dynamicznie wprowadzono w  życie. Powołanie w uczelni technicznej wydziału o charakterze humanistycznym stało się wyrazem tworzenia nowych specjalizacji w dotychczasowych tradycyjnych kierunkach kształcenia. Stworzyło także płaszczyznę do poszukiwania i eksplorowania nowych obszarów badawczych na styku humanistyka –technika.

Stanowisko Dziekana Wydziału objęła jego pomysłodawczyni prof. Anna Siwik (obecnie Prorektor AGH ds. Studenckich), a Prodziekanami zostali dr Regina Artymiak oraz prof. Lesław H. Haber. Funkcje te piastowali przez dwie kadencje (w latach 2001-2008). W roku 2008 kolejnym Dziekanem Wydziału został prof. Zbigniew Pasek, a wśród Prodziekanów znaleźli się prof. Barbara Gąciarz, dr Dorota Żuchowska-Skiba i prof. Janusz Mucha oraz . W latach 2012-2015 funkcję Dziekana Wydziału Pełnił prof. Janusz Mucha, a Prodziekanami zostały prof. Barbara Gąciarz, prof. Katarzyna Skowronek i dr Anna Małecka.

Od września 2015 roku władze dziekańskie reprezentują:  Profesor Barbara Gąciarz – Dziekan Wydziału oraz Prodziekani – prof. Zbigniew Pasek, dr Ewa Migaczewska oraz dr Anna Małecka (Władze Wydziału).

Nie bez znaczenia był czas, w którym rodził się wydział. Zmieniające się u progu XXI wieku, pod wpływem procesów globalizacyjnych i rozwoju technologicznego, realia gospodarcze i społeczne, wymagały specjalistów nowego typu, łączących wiedzę z zakresu nauk społecznych, a z czasem także kulturoznawczych, z umiejętnościami wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w różnych sferach życia publicznego, gospodarczego i kulturalnego. O specyfice studiów na WH zadecydowała właśnie idea, by sylwetkę absolwenta wyznaczała w pierwszym rzędzie znajomość wpływu nowych technologii i nowych mediów na różne aspekty funkcjonowania społeczeństwa i kultury. Kształcenie studentów o takim profilu stało się misją wydziału, a jednocześnie jego znakiem rozpoznawczym. Wydział Humanistyczny (wówczas jako Wydział Nauk Społecznych Stosowanych) został zatem pomyślany jako twórczy pomost pomiędzy tradycyjnym uniwersyteckim wykształceniem, a skoncentrowanymi na najnowszych technologiach studiami inżynierskimi. Skuteczną realizację takiego projektu umożliwia bogate i kompleksowe zaplecze techniczne AGH pozwalające, jak na żadnej innej uczelni, na opanowanie praktycznego wymiaru korzystania z nowych mediów. Takie podejście odzwierciedla program studiów, ewoluujący w miarę rozwoju wydziału. Obecnie wydział kształci studentów na trzech kierunkach studiów - Socjologii, Kulturoznawstwie i Informatyce Społecznej (Kierunki kształcenia i specjalności).

W trosce o podniesienie poziomu  wykształcenia  wydział  oferuje także swoim studentom możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów ERASMUS+ (Wymiana studencka ERASMUS+). Współpracuje także z licznymi uczelniami zagranicznymi m.in. Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie i  Przyazowskim Państwowym Uniwersytetem w Mariupolu na Ukrainie, a także z Casper College w Stanach Zjednocznych. Okazją do doskonalenia umiejętności językowych są  nie tylko gwarantowane  studentom wyjazdy zagraniczne, ale także mznajdujące się w stałej ofercie edukacyjnej wydziału przedmioty fakultatywne prowadzone w językach obcych (Visiting Professors).

Stworzeniu jak najlepszych warunków sprzyjających studiowaniu na WH służy jego infrastruktura. W siedzibie wydziału na ulicy Gramatyka 8a do dyspozycji studentów są sale ćwiczeniowe  i wykładowe zaopatrzone w multimedialny sprzęt dydaktyczny, nowoczesna pracownia komputerowa, nowoczesna pracownia fokusowa, ksero i pokaźna biblioteka licząca ponad 10 tys. woluminów (plus 1900 egzemplarzy materiałów różnych) oraz prenumerująca 28 tytułów czasopism. Biblioteka Wydziału (Biblioteka) wyposażona jest  w czytelnię składającą się z 2 pomieszczeń i 33 miejsc do pracy oraz w stanowiska komputerowe, gwarantując studentom komfort korzystania z zasobów księgozbioru. Studenci mają także dostęp do elektronicznych baz danych i do elektronicznych pełnotekstowych bibliotek o charakterze humanistycznym, wśród których najważniejsze to: Science Direct (Elsevier), Wiley InterScience, JSTOR, PROQUEST (podbazy: Career and Technical Education, Dissertations & Theses, ProQuest Education Journals, ProQuest Social Science Journals).

Kształt studiów na Wydziale Humanistycznym AGH stanowi zatem wypadkową „tradycyjnego” uniwersyteckiego sposobu kształcenia oraz praktycznych kompetencji  skoncentrowanych na najnowszych technologiach. Tym samym gwarantuje absolwentom szerokie i interesujące możliwości zatrudnienia (Perspektywy zawodowe).

Struktura wydziału i jego kadra

Wydział Humanistyczny tworzą cztery Katedry: Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej, Kulturoznawstwa i Filozofii oraz Politologii i Historii Najnowszej. Skupiają one pracowników naukowych z rozmaitych dziedzin: socjologów, psychologów, kulturoznawców, filozofów, historyków, politologów, religioznawców i pedagogów. Wielu z nich to członkowie Komitetów Badawczych PAN, stypendyści Fulbrigtha, NATO i Fundacji Kościuszkowskiej. Rozpiętość zainteresowań jest duża – od współczesnych form duchowości po siecioholizm i inne zjawiska wywołane przemianami społecznymi pod wpływem internetu, od historii PRL po nowe media, od problemów z tożsamością rożnych grup społecznych po zagadnienia gender (płciowości) i etniczności, od procesów globalizacji i integracji europejskiej po  brytyjską XIX-wieczną filozofię humoru. Wskazane tematy odzwierciedlają tylko częściowo rozległy zakres zainteresowań naukowych pracowników WH.  Efektem prowadzonych przez nich badań, poza rozwojem naukowym kadry i licznymi publikacjami książkowymi i konferencjami naukowymi, jest poprawa jakości procesu dydaktycznego. By jak najlepiej realizować obraną przez wydział specjalizację kształcenia związaną z kwalifikacjami w zakresie korzystania z nowych technologii, władze WH zatrudniają nie tylko własną kadrę, ale  także specjalistów z innych wydziałów AGH (np. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki i  Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz z innych instytucji, w tym również o pozaakademickim charakterze (np. przedstawicieli mediów, agencji interaktywnych, agencji reklamowych czy trzeciego sektora).

Wydział  Humanistyczny prowadzi także studia podyplomowe w kilku dyscyplinach: Employer Branding, IT Business Management, Marketing Internetowy, Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych, Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji, Sales & Negotiation Management - Zarządzanie Sprzedażą, Skuteczna Komunikacja i Kreowanie Wizerunku, Social Media & Content Marketing, Strategiczna komunikacja marki, Talent Management in Tech Companies, User Experience and Product Design. W ramach struktur Wydziału funkcjonuje również Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów AGH oraz Kurs Doskonalenia Dydaktycznego dla Asystentów i Doktorantów AGH (Studia podyplomowe i pedagogiczne).

Kierunek na sukces

Wydział Humanistyczny (utworzony jako WNSS) przeszedł w krótkim czasie długą drogę, tworząc, ulepszając i stale poszerzając ofertę edukacyjną, doskonaląc kadrę dydaktyczną i przekonując do siebie tak władze uczelni, jak i otoczenie, nieufne początkowo wobec hybrydy jaką jest humanistyczny wydział w uczelni technicznej. Zdobył także uznanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w trakcie swej działalności wydział był trzykrotnie poddawany kontroli przez Państwową Komisję Akredytacyjną otrzymując pozytywne oceny. Ostatnia z nich miała miejsce w grudniu 2014 roku. Z raportu PKA sporządzonego po tej wizytacji dowiedzieć się  można między innymi, że "Wydział Humanistyczny AGH jest wiodącą jednostką socjologiczną na terenie Polski" (Raport z Wizytacji PKA z 23 stycznia 2015).

W roku 2016 WH zdobył uprawnienia do nadawaniu stopni doktorskich w dziedzinie socjologii. Obecnie prowadzone są starania o zdobycie analogicznych uprawnień w dziedzinie kulturoznawstwa. Innym wyzwaniem, które stawiają sobie władze Wydziału i Uczelni, jest rozbudowa obecnej siedziby. Te zamierzenia wydają się wysoce realne, jeśli zważy się na fakt, że strategia AGH obejmuje plany budowy Kampusu Humanistyczno-Ekonomicznego.

Wydział Humanistyczny co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem maturzystów i absolwentów studiów pierwszego stopnia,  co dowodzi, że formuła studiów i ich program stanowią atrakcyjną ofertę.  Po opuszczeniu murów WH absolwent ma wyraźnie określony profil – z jednej strony posiada szerokie humanistyczne przygotowanie pozwalające mu zrozumieć reguły rządzące życiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym, w tym także w kulturach odmiennych od europejskiej, z drugiej – praktyczne umiejętności w zakresie zaawansowanych technik informacyjnych i mechanizmów komunikowania oraz przekładu międzykulturowego i zarządzania kulturą. Tak przygotowani studenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy, co oznacza, że  zaproponowana kilkanaście lat temu innowacyjna formuła usytuowania humanistycznego wydziału w sercu technicznej uczelni zdała egzamin.