Granty

Nauka


 • Status mniejszościowy i jego relatywność.


Projekt badawczy realizowany w ramach programu "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: prof. dr hab. Janusz Mucha (laureat programu), dr Katarzyna Leszczyńska, dr Jacek Gądecki, mgr Radosław Tyrała (stypendyści). Projekt został zrealizowany w latach 2006-2009.
 • Warunki życia i aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych AGH. Postawy pracowników i studentów AGH wobec osób niepełnosprawnych.


Projekt badawczy będący drugim etapem badań (pierwszy etap 2001 rok) warunków życia i nauki studentów niepełnosprawnych AGH realizowany w ramach GUZ/21.10.430.130 pod kierunkiem prof. Barbary Gąciarz przez zespół badaczy w składzie: mgr Łukasz Krzyżowski, mgr Anna Kulpa, dr Katarzyna Leszczyńska, lic. Maciej Myśliwiec, mgr Tomasz Piróg. Zespół powstał w ramach Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Projekt został zrealizowany przy aktywnym udziale studentów Wydziału Humanistycznego.
 • Rozszerzenie programu na kierunku "socjologia" oraz przygotowanie programów na nowym kierunku "kulturoznawstwo".


Jest to temat zadania realizowanego przez dr Łucję Kapralską i dr Marzenę Mamak-Zdanecką w ramach ogólnouczelnianego projektu "Fabryka Inżynierów", finansowanego przez unijny Program Operacyjny "Kapitał Ludzki". Projekt został zrealizowany w latach 2009-2013.
 • I love NH. Badanie przemian gentryfikacyjnych w starej części dzielnicy Nowa Huta.


Stara część dzielnicy Nowa Huta w Krakowie reprezentuje przykład przestrzeni dzielnicy poprzemysłowej części miasta, która w nowych, postindustrialnych warunkach, po okresie stagnacji, poddawana jest obecnie zarówno odgórnym jak i spontanicznym procesom odnowy. Projekt identyfikuje i śledzi przejawy procesu gentryfikacji. Bada czy i na ile dzielnica zmienia swoją strukturę społeczną dzięki działaniom powodującym napływ nowych mieszkańców.
Celem projektu realizowanego przez zespół kierowany przez dra Jacka Gądeckiego było opracowanie w ciągu 2 lat studium przypadku materialnych oraz społeczno kulturowych przejawów gentryfikacji starej części dzielnicy Nowa Huta. Grant został zrealizowany w latach 2010-2012 ze środków na badania własne MNiSW .
 • Elektroniczna demokracja na szczeblu lokalnym. Główne aspekty wykorzystania Internetu przez jednostki samorządowe.


Grant otrzymany przez profesora Leszka Porębskiego, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany będzie w latach 2010-2012. Była to próba diagnozy sposobu i stopnia wykorzystania sieci przez polskie samorządy - konkretnie powiaty ziemskie - w kategoriach ilościowej analizy zawartości oficjalnych witryn władz powiatowych. Badania były prowadzone w latach 2005-2009. Celem projektu finansowanego przez grant była synteza uzyskanych wyników i prezentacja "lokalnego wymiaru polskiej demokracji elektronicznej" w formie monografii książkowej.
 • Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne. Współczesne polskie "kultury migracji".


Kierownik projektu: Profesor Janusz Mucha
Główny wykonawca: mgr Łukasz Krzyżowski
Kwota dofinansowania: 40 000 zł.
 • Romskie kobiety współcześnie- tożsamości, identyfikacje, wybory: badania jakościowe aktywności liderek Bergitka Roma i Polska Roma z perspektywy przeobrażeń ich tożsamości etnicznej.


Kierownik projektu: Profesor Maria Szmeja
Główny wykonawca: Agata Anacik
Kwota dofinansowania: 30 000 zł
 • Za starzy na pracę, za młodzi na emeryturę. Młodzi emeryci w polskich i europejskich kulturach starości.


Projekt badawczy  finansowany przez MNiSzW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Głównym celem jest analiza polskiej kultury (i związanych z nią strategii) przechodzenia na emeryturę oraz tożsamości „młodych emerytów”. Badania realizowane były przez zespół młodych naukowców z czterech ośrodków naukowych w Polsce. Projekt uzyskał wsparcie zagranicznych partnerów: Wydziału Filozoficznego na Martin-Luther Universität w Halle oraz Friedrich-Alexander Universität w Norymbergii.


Kierownik projektu: mgr Łukasz Krzyżowski
Wykonawcy: mgr Wojciech Kowalik (AGH), mgr Katarzyna Suwada (IFiS PAN), mgr Anna Pawlina (Uek), mgr Zuzanna Drożdżak (UJ)
Kwota dofinansowania: 143 000 zł

 • Reprodukowanie wzorów kobiecości i męskości przez świeckich w organizacjach
  administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.


Grant realizowany w latach 2011-2014, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.


Celem projektu było odkrycie wzorów działań/praktyk społecznych podejmowanych przez świeckie osoby, kobiety i mężczyzn, w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.


Koncepcja działań społecznych jest inspirowana teorią nowego instytucjonalizmu. Metodologia badań jest jakościowa i obejmuje analizę treści oraz indywidualne wywiady pogłębione.


Kierownik projektu: dr Katarzyna Leszczyńska
Kwota dofinansowania: 116 500 zł

 • Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności.


Celem projektu było zdiagnozowanie sytuacji osób z niepełnosprawnych w Polsce w wymiarze instytucjonalnym, zawodowym, edukacyjnym, oraz genderowym a także zidentyfikowanie stopnia i form wykorzystania przez te osoby nowych mediów. Diagnoza oparta zostanie na analizie wiedzy odnoszącej się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, która została wytworzona w ostatnich latach w wyniku realizacji szeregu przedsięwzięć badawczych oraz realizacji badań własnych pozwalających uzupełnić istniejące już analizy o aspekty, które nie zostały do chwili obecnej wystarczająco zbadane. Takie podejście pozwoli na stworzenie w miarę pełnego opisu położenia osób niepełnosprawnych oraz na określenie sposobów rozwiązania utrzymujących się problemów związanych z ich włączeniem społecznym. Szczególna uwaga będzie zwrócona na instytucjonalne aspekty rozwiązywania problemu niepełnosprawności, gdyż polityka publiczna w tej sferze wymaga istotnego wzmocnienia dla zapewnienia jej odpowiedniego poziomu skuteczności.


Badania w ramach grantu finansowanego przez PFRON, którego kierownikiem jest prof. Barbara Gąciarz, realizowali pracownicy Wydziału Humanistycznego AGH, Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Społecznych Nauk Stosowanych UW. Grant był realizowany w latach 2012-2013.

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przestrzeń realizacji "neoliberalnego imaginarium".


Staż podoktorski finansowany w ramach programu FUGA 2 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem naukowym projektu jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób neoliberalizm, rozumiany nie w terminach systemu lub struktury ekonomiczno-politycznej, lecz jako globalna, mobilna technologia rządzenia jest negocjowany i wdrażany w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt był realizowany w latach 2013-2016.

Kierownik projektu: dr Marta Songin-Mokrzan
Opiekun naukowy: dr hab. Maria Nawojczyk
Kwota dofinansowania: 457 600 zł

 • Soteriologia ateizmu – wizje zbawienia poza religią w klasycznych i współczesnych stanowiskach ateistycznych.


Celem projektu była rekonstrukcja ateistycznej soteriologii właściwej alienacyjnemu i racjonalistycznemu nurtowi krytyki religii, oraz dziewiętnastowiecznemu ateizmowi rosyjskiemu. Projekt starał się dowieść, że po pierwsze możemy w ogóle mówić o spójnej wizji zbawienia właściwej każdemu z tych nurtów, po drugie, że mimo wielu różnic pomiędzy poszczególnymi nurtami, wątki soteriologiczne pojawiające się w nich, są bardzo podobne.  Badania przeprowadzone w jego ramach wpisują się w szerszy problem badawczy – problem duchowości pozareligijnej.

Kierownik projektu: dr Jowita Guja
Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Kwota finansowania: 115190 zł.
Czas trwania: 2014- luty 2017.

 • A więc siedzisz w domu? Etnograficzne studium odpłatnej pracy domowej wykonywanej na zasadach telepracy.


Celem projektu było przeprowadzenie 30-miesięcznych badań etnograficznych dotyczących wpływu telepracy na praktyki mieszkaniowe i godzenie życia zawodowego i prywatnego w codziennym życiu we współczesnym polskim domu. Główne pytania badawcze dotyczą wpływu telepracy na rozwój praktyk życia zawodowego o rodzinnego. Projekt wykorzystywał metody jakościowe, etnograficzne. Metody te pozwalają na zbadanie sposobów, w jakie kształtują się codzienne praktyki pracy domowej prowadzonej na zasadzie telepracy i życia prywatnego, wpływając na rzeczywistość materialną i  społeczną domu. Badanie opierały się m.in. na wywiadach pogłębionych, foto-esejach, etnografii blogów i wywiadach w parze.

Kierownik projektu: dr Jacek Gądecki (WH AGH)
Wykonawcy projektu: dr Marcin Jewdokimow (WNH UKSW) dr Magdalena Żadkowska (WNS UG)
Kwota dofinansowania: 157 740 zł.
Czas realizacji: 30 m-cy (2014-2016).

 • Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii.


Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (program SONATA BIS).

Kierownik projektu: dr Katarzyna Leszczyńska (WH AGH)

Kwota dofinansowania: 434 044,00 zł.

Planowany czas realizacji: 36 m-cy (2015-2018).

 • Europeizacja sytuacji życiowych. Polscy założyciele firm w Berlinie i polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.


Grant finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki.

Kierownik projektu: dr hab. Maria Nawojczyk - prof. nadzw (WH AGH)

Kwota dofinansowania: 23 379 EUR.

Planowany czas realizacji: 24 m-cy (2016-2018).

 • Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku. Zadanie z zakresu działalności upowszechniających naukę.


Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kierownik projektu: dr Dorota Żuchowska-Skiba
Kwota dofinansowania: 15 000 zł
Planowany okres realizacji: 01.09.2018 - 31.12.2018.

 • Kolektywna inteligencja w Internecie: zastosowania w sferze publicznej, metody badania i modele partycypacji obywatelskiej.


Kierownik dr Rafał Olszowski
Kwota dofinansowania 336 000 zł
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Planowany czas realizacji 36 miesięcy.

 • Wykorzystanie metod badań socjologicznych w badaniach użytkownika - badanie wstępne zastosowania teorii praktyk społecznych do problemu używania wiedzy socjologicznej poza nauką.


Kierownik: dr Seweryn Rudnicki
Kwota dofinansowania: 33660 zł
Źródło finansowania Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji: 12 miesięcy

 • Finansowanie uczestnictwa w programie "Mobilność Plus" - V edycja.


Kierownik: dr Łukasz Krzyżowski
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Okres realizacji: 2018-2019.

 • Badania użytkownika jako praktyka społeczna. Podejście teorii praktyk społecznych do problemu używania wiedzy socjologicznej poza nauką


Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (program Opus 15).
Kierownik projektu: dr Seweryn Rudnicki
Kwota dofinansowania: 205130 zł

Planowany czas realizacji: 36 m-cy (2019-2021)