Globalizacja – nowe wyzwania nowego świata.

Zajęcia z przedmiotu:

  • umożliwią zrozumienia głównych tendencji rozwojowych współczesnego świata, wyjaśnią determinanty procesów globalizacyjnych oraz wpływ postępu technicznego na globalizacje procesów gospodarczych, światowy i regionalny system równowagi politycznej;

  • objaśnią zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach wywołane rozwojem i upowszechnieniem informatyki, technologii cyfrowych i multimedialnego komunikowania się z uwzględnieniem kultury masowej;

  • program zajęć obejmuje także zagadnienia funkcjonowania państwa i społeczeństwa w dobie rewolucji informacyjnej