Etyka – konflikty moralne współczesnego świata

  • Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami moralności oraz etyki z systemami wartości (dobra i zła) i różnymi stanowiskami w tej kwestii. Czym jest dobre i wartościowe życie? Jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć szczęście? W jakim sensie dobro człowieka zależy od dobra innych ludzi? Jaka jest wartość życia, pracy i rozrywki? Jakie obowiązki moralne ma człowiek? To tylko nieliczne pytania, które stawia sobie człowiek, a etyka daje różne odpowiedzi i uzasadnia je.

  • W ramach zajęć zostaną rozważone stanowiska intelektualizmu etycznego (Sokrates), hedonizmu, epikureizmu, stoicyzmu, rygoryzmu moralnego, utylitaryzmu, etyki chrześcijańskiej i inne. Przedyskutowane zostaną kontrowersje między relatywizmem a absolutyzmem, egoizmem i altruizmem, zagadnienia winy i kary, przeznaczenia i wolności człowieka, sumienia, miłości itp., jak również trudne i sporne kwestie moralne (np. aborcja, kara śmierci, eutanazja) oraz zjawiska patologiczne (np. narkomania). Podjęte zostaną problemy każdego człowieka i pozwala na refleksje nad sobą i swoim otoczeniem z punktu widzenia wartości życia.