Wydział Humanistyczny AGH - Kraków Wydział Humanistyczny AGH - Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Studia inżynierskie I stopnia

Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Studia inżynierskie, studia stacjonarne I stopnia

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na specjalistów nowego typu

Przestępczość jest nierozerwalnie związana zarówno z działalnością człowieka, jak
i rozwojem technologicznym, nie ulega zatem wątpliwości, że kryminalistyka należy i będzie również w przyszłości należeć do dziedzin, których istnienie i rozwój będą miały wysoki priorytet społeczny i naukowy. Eksperci w dziedzinie kryminalistyki są i będą poszukiwani na rynku zarówno służb państwowych, jak i cywilnym. Stworzenie na AGH kierunku kształcącego pożądanych specjalistów jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Stanowi także uzupełnienie naturalnej luki w procesie dydaktycznym – do tej pory bowiem brak było specjalistycznego cywilnego kształcenia w tym zakresie. Wszystkie szkoły resortowe kształcą specjalistów wyłącznie na swoje potrzeby, w dodatku w relatywnie krótkich cyklach kształcenia.

W sytuacji niesłabnącego deficytu na wysoko wykwalifikowanych analityków kryminalnych i osób wykształconych w dziedzinie technik kryminalistycznych zasadnym wydaje się utworzenie kierunku studiów inżynierskich, który byłby odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko służb, takich jak Policja czy Służba Więzienna, lecz również w muzealnictwie, archeologii czy jako wsparcie procesów cywilnych i gospodarczych w zakresie badania autentyczności dokumentów czy oceny wiarygodności świadków.

Nowoczesne technologie w kryminalistyce to nowatorski kierunek studiów, który ma ogromne szanse na sukces dydaktyczny, naukowy i komercyjny także dlatego, że zarówno jego koncepcja merytoryczna, jak i jej realizacja w trakcie procesu kształcenia to projekt wielowymiarowy. Stanowi bowiem efekt ścisłej współpracy trzech wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej, z których każdy specjalizuje się w innej dziedzinie: Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Specyfika każdego z nich oraz wysoko wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna w połączeniu z nowoczesnym zapleczem technicznym i technologicznym uczelni gwarantuje kompleksową i wysoką jakość kształcenia.

Kierunek studiów realizowany w partnerstwie z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej.

 

Pełny program kierunku, studia I stopnia

Aplikuj

Inżynier kryminalistyk – czego musi się nauczyć?

Na rynku pracy poszukuje się pracowników wykwalifikowanych zarówno w dziedzinie poszczególnych metod kryminalistycznych, jak również w zakresie nauk szczegółowych, których kryminalistyka jest częścią. Jako nauka, kryminalistyka zajmuje się śladami pozostawionymi przez przestępcę na miejscu zdarzenia, na metodach ich ujawniania, zabezpieczania, badania i wykorzystania w charakterze dowodu. Jest nauką praktyczną, posiadającą własną metodę i zakres badawczy. Jednocześnie stanowi część wyodrębnioną z nauk sądowych i policyjnych stąd istotne jest, by program zajęć obejmował zarówno przedmioty szczegółowe, takie jak informatyka śledcza czy chemia sądowa, jak również również nauki policyjne czy sądowe, których pierwotnym i zasadniczym przeznaczeniem jest służenie śledztwu i procesowi karnemu, a które jako takie nie wyspecjalizowały się w odrębne dziedziny.

Absolwenci kierunku będą potrafili:

– poruszać się w środowisku nowoczesnych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń i oprogramowania stosowanych w technice śledczej,
– zaprojektować i wykonać narzędzia programowe dla zastosowań w zakresie informatyki śledczej,
– zidentyfikować i zabezpieczyć miejsce zdarzenia kryminalistycznego, w tym zabezpieczyć ślady przy zastosowaniu właściwych technologii,
– zidentyfikować i praktycznie wykorzystać źródła informacji OSINT,
– rozpoznać i zneutralizować zagrożenia bezpieczeństwa środowiska sieciowego
– zaprojektować i wykonać system bezpieczeństwa dla podmiotów gospodarczych oraz zapewnić jego właściwe funkcjonowanie,
– opracować dokumentację bezpieczeństwa informacji, w tym dla niejawnych systemów teleinformatycznych,
– współpracować z organami ochrony prawnej uwzględniając specyfikę form i metod ich działania,
– prawidłowo sformułować przedmiot i przeprowadzić ekspertyzę kryminalistyczną w zakresie wybranej specjalności,
– dokonywać wyboru właściwych technik analitycznych i eksperymentalnych w celu rozwiązania problemu analitycznego,
– współpracować z różnymi specjalistami uzupełniających technik analitycznych.

 

Podczas pierwszych dwóch semestrów studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki, jak również niezbędną podstawę z zakresu przedmiotów inżynierskich. Podczas kolejnych pięciu semestrów studenci mają możliwość pogłębienia wcześniej zdobytej wiedzy, wybierając własną ścieżkę kształcenia. Mogą zdecydować się na analitykę śledczą lub kryminalistyczną.

Absolwenci pierwszej wyposażeni zostaną w wiedzę i kompetencje w zakresie identyfikacji źródeł informacji przetwarzanych w krajowych i międzynarodowych systemach bazodanowych wspierających system bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Będą także dysponowali praktycznymi umiejętnościami w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania najnowszych zaawansowanych narzędzi analitycznych wspierających analizę informacji, a także w zakresie eksploracji i wizualizacji danych, dzięki którym będą potrafili dokonywać identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa.

Absolwenci analityki kryminalistycznej będą posiadali kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, toksykologii oraz nowoczesnej analityki wykorzystywanej w laboratoriach kryminalistycznych, toksykologicznych i diagnostycznych. Umożliwi im to współpracę z laboratoriami dysponującymi odpowiednim sprzętem oraz stworzy znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, ale także w firmach biotechnologicznych, konsorcjach typu „biocentrum” i wyższych uczelniach oraz instytutach badawczych w kraju i w Europie.

Aplikuj

Szerokie perspektywy zawodowe

Absolwenci będą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego.

Potencjalne miejsca pracy: firmy ubezpieczeniowe, brokerskie i konsultingowe, instytucje przetwarzające dane osobowe, instytucje przetwarzające dane wrażliwe i niejawne, instytucje bezpieczeństwa publicznego, jednostki zarządzające infrastrukturą krytyczną oraz organy wymiaru sprawiedliwości, przemysł chemiczny, farmaceutyczny czy szkolnictwo, firmy biotechnologiczne, wyższe uczelnie czy instytuty badawcze.

Zespół opracowujący program studiów przed rozpoczęciem prac przeprowadził ankietę wśród potencjalnych pracodawców, której wyniki zostały uwzględnione w procesie opracowania siatki godzin oraz efektów uczenia. Ankiety zostały przeprowadzone m.in. wśród takich interesariuszy, jak: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Algotech. Wszyscy interesariusze wyrazili chęć potencjalnego zatrudnienia absolwentów kierunku.

Aplikuj

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

bud. D-13 (ul. Gramatyka 8a), sala nr 8, parter

poza okresem dyżurów rekrutacyjnych kontakt tylko drogą elektroniczną
e-mail: wkr-wh@agh.edu.pl

 

Centrum Rekrutacji:

bud. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101
tel. 12 617 36 84
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

 

Jeśli masz pytania, możesz zadać je również za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku!

Aplikuj