Bez tych słów (na I roku) ani rusz

Przewodnik dla studentów

Bez tych słów (na I roku) ani rusz

 • Rektor – godność osoby zarządzającej całą uczelnią. Najczęściej jest to jeden
  z profesorów tej uczelni. • Prorektorzy – osoby, które zastępują rektora w konkretnych sprawach dotyczących uczelni, stąd przy tytule prorektora znajduje się dodatkowe określenie
  np.: ds. kształcenia. • Dziekan – najważniejsza osoba na wydziale, jego głowa, podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje. Zajmuje najwyższą pozycję w wydziałowej hierarchii władzy.

 • Prodziekani – osoby, które zastępują dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału, stąd przy tytule prodziekana znajduje się dodatkowe określenie np.:
  ds. współpracy z zagranicą, ds. badań naukowych. Studenci najczęściej jednak korzystają z wiedzy i pomocy prodziekana ds. kształcenia i studentów,  który może np., na prośbę Studenta, wyrazić zgodę na zmianę grupy ćwiczeniowej. • Opiekun roku – określony wykładowca, który w razie potrzeby może pomóc danemu rocznikowi Studentów  w rozwiązaniu jakiejś trudnej sprawy. NIE JEST TO JEDNAK WYCHOWAWCA!

 • Rok akademicki – okres rozpoczynający się w październiku i kończący we wrześniu następnego roku,  składający się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) oraz dwóch sesji (zimowej i letniej). • Kurs – przedmiot składający się najczęściej z 30 godzin ćwiczeń i 30 godzin wykładu  (chociaż zdarzają się kursy, które obejmują mniejszą liczbę godzin lub składają się tylko z wykładu lub tylko z ćwiczeń), np. „Wstęp do socjologii”.

 • Wykład – nie zawsze obowiązkowa forma zajęć, polegająca z reguły na monologu prowadzącego, który przez 90 minut (na ogół raz w tygodniu) przekazuje Studentom wiedzę z  określonego tematu. Przydatna Ci będzie umiejętność szybkiego notowania.

 • Wykład fakultatywny – przedmiot, który Student wybiera z określonej, dostępnej
  w ofercie wydziału, puli wedle uznania / zainteresowań. • Ćwiczenia / konwersatorium – obowiązkowa interaktywna forma zajęć, polegająca najczęściej na uczestnictwie w dyskusji moderowanej przez prowadzącą/ego ćwiczenia. Warunkiem włączenia się do niej jest zatem wcześniejsze przygotowanie się do każdych zajęć na podstawie analizy zadanych tekstów. Ćwiczenia trwają zazwyczaj 90 minut i odbywają się raz w tygodniu. • Laboratorium – rodzaj obowiązkowych ćwiczeń, na naszym wydziale z reguły dotyczy przedmiotów, w których konieczne jest użycie komputerów.

 • Parnas – to poradnik, bez którego Student nie powinien zaczynać pisać jakiejkolwiek pracy zaliczeniowej, a tym bardziej licencjackiej/magisterskiej. Możesz zobaczyć go tutaj.

 • Sesja – czas (po zakończeniu semestru), w którym nie odbywają się już zajęcia, ale Studenci muszą zmierzyć się z egzaminami. Trwa  zazwyczaj 2 tygodnie. • Kolokwium („kolos”) – ustna lub częściej pisemna forma sprawdzania wiedzy Studentów (najczęściej z zakresu ćwiczeń/konwersatoriów/laboratoriów). Może przyjąć formę kolokwium zaliczeniowego weryfikującego znajomość materiału omówionego podczas całego semestru lub  kolokwiów  cząstkowych odbywających się kilka razy w semestrze. • Zaliczenie – pozytywna ocena najczęściej z ćwiczeń (ale też z niektórych wykładów) uzyskana na podstawie kolokwium ustnego lub pisemnego lub/ i przygotowanej przez Studenta pracy końcowej (np. w formie eseju, recenzji, projektu). Uzyskanie zaliczenia jest niezbędne, by móc przystąpić do egzaminu z konkretnego przedmiotu. Należy je zdobyć do końca semestru (przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej). Student ma prawo przystąpić do zaliczenia w trzech, wyznaczonych przez prowadzącą/ego, zajęcia terminach (w sytuacji, gdyby w terminie pierwszym Studentowi się nie powiodło). • Egzamin – pisemna lub ustna forma zweryfikowania wiedzy Studentów z określonego przedmiotu. Jeśli przedmiot składa się z ćwiczeń i wykładu, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Student ma prawo do trzech terminów egzaminacyjnych. • Dyżur – wyznaczony przez pracowników (naukowo-dydaktycznych, administracyjnych) czas przeznaczony na kontakty ze Studentami. Każdy pracownik dyżuruje dwa razy w tygodniu przez co najmniej jedną godzinę. • Godziny rektorskie – skrócone, za zgodą rektora, godziny zajęć dla wszystkich Studentów uczelni. Taka sytuacja zdarza się sporadycznie, najczęściej w dniu poprzedzającym dzień / okres świąteczny. • Grilloprzestrzeń – zielony fragment Miasteczka Studenckiego AGH, na którym wszyscy rozkładają grille i koce, jak tylko zniknie mroźne zimowe powietrze. • Juwenalia – czas (najczęściej kilka majowych dni), kiedy Kraków należy do Studentów, w całym mieście odbywają się rozmaite koncerty i imprezy studenckie,
  a miasteczko AGH pęka w szwach! • Pochód juwenaliowy – odbywa się zawsze w majowy piątek z udziałem każdego, kto ma ochotę (a raczej większość ma!)! Należy się  przebierać – liczy się pomysł i dobra zabawa. Kolorowy pochód  wyrusza z parkingu przy ul. Reymonta, przechodzi ulicami Krakowa aż do Rynku Głównego.